This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

       กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)  เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง   ยังผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน  ร่วมสมัครกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี  ๒๕๖๓ (Zero Accident Campaign 2020) โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนและยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การสมัคร เพื่อศึกษารายละเอียดและวิธีการสมัคร เพื่อความถูกต้องในการสมัคร

 

[ ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การสมัครประจำปี ๒๕๖๓ ] 

[ ดาวน์โหลดการกรอกข้อมูลและการเตรียมเอกสาร ] 

 

[ เข้าสู่ระบบสมัคร ] 

- เปิดให้ลงทะเบียนและยื่นเอกสารในระบบ วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

- สถานประกอบกิจการที่เคยสมัครแล้ว สามารถใช้ Username และ password เดิมได้

 

เอกสารที่ต้องอัพโหลดเพิ่มเติมในระบบ

๑. ตารางบันทึกชั่วโมงการทำงาน (แบบ Zero ๑)  (ดาวน์โหลดไฟล์ แบบ Zero ๑)

     บันทึกชั่วโมงการทำงานตามช่วงเวลาที่จะขอรับการประกาศเกียรติคุณ  กรณีสมัครต่อเนื่องให้บันทึกชั่วโมงการทำงานเฉพาะในส่วนที่เพิ่มเติมมาเท่านั้น  โดยให้แยกชั่วโมงการทำงานปกติและชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาให้ชัดเจน   สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างผู้รับเหมาหรือลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงจะต้องแจงรายละเอียดชั่วโมงการทำงานเป็นรายนิติบุคคล โดยแยกชั่วโมงการทำงานปกติและชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาให้ชัดเจน   หากสถานประกอบกิจการมีแบบฟอร์มหรือเอกสารการคำนวณที่ดี ละเอียด ถูกต้องและเหมาะสมกว่าสามารถนำมาใช้แทนแบบฟอร์ม Zero ๑ ได้

๒. หนังสือรับรองด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง (แบบ Zero ๒)  (ดาวน์โหลดไฟล์แบบ Zero ๒)

     ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทุกคน ลงลายมือชื่อรับรองให้ครบถ้วน 

๓. หนังสือรับรองลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานในสถานประกอบกิจการหรือสาขาอื่นๆ (แบบ Zero ๓)  (ดาวน์โหลดไฟล์แบบ Zero ๓)

     ในกรณีที่สถานประกอบกิจการมีการแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างในภาพรวมหรือในรหัสกิจการเดียวกันทั้งองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาแจ้งรวมกัน หรือใช้รหัสกิจการเดียวกัน แต่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานนั้น ปฏิบัติงาน ณ สาขาอื่น ให้นายจ้างลงลายมือชื่อในแบบ Zero ๓ พร้อมแนบทะเบียนลูกจ้างมาประกอบด้วย

๔. แบบจัดทำโล่และใบประกาศ

     (ให้ดาวน์โหลดไฟล์จากในระบบ ที่เมนู "ข้อมูลเบื้องต้น" --> "แถบที่ ๖" )

     เพื่อเป็นการรับรองและยืนยันข้อมูลความถูกต้องของชื่อสำหรับจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศ   โดยให้ดาวน์โหลดไฟล์และปริ้นท์เพื่อลงนามรับรอง จากนั้นสแกนไฟล์เพื่อใช้ในการอัพโหลดในระบบ

๕. เอกสารรับรองจากสำนักงานประกันสังคม

       ๕.๑ สถานประกอบกิจการต้องมีหนังสือรับรองจากสำนักงานประกันสังคม ว่าไม่มีการประสบอันตรายจากการทำงานตามช่วงระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ  

       ๕.๒ กรณีมีการแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างแต่ไม่ถึงขั้นหยุดงานหรือสูญเสียวันทำงาน ให้แสดงหลักฐาน วัน/เดือน/ปี  ก่อนที่ลูกจ้างประสบอันตราย ๗ วัน และหลังวันที่เกิดการประสบอันตราย ๗ วัน รวมทั้งหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่มีการสูญเสียวันทำงานประกอบด้วย

       ๕.๓ กรณีเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้หน่วยงานรับรองตนเองและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยหรือสาขา    

       ๕-๔ หากสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง จะต้องมีหนังสือรับรองจากสำนักงานประกันสังคมทุกรายหรือทุกนิติบุคคลแนบเพิ่มเติมด้วย

๖. เอกสารอื่นๆ 

     สถานประกอบกิจการที่สมัคร  จะต้องมีการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการลดสถิติอุบัติจากการทำงานให้เป็นศูนย์  โดยจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อใช้แนบ ดังต่อไปนี้

๖.๑   มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยนายจ้าง รวมทั้งมีการประกาศและแจ้งให้ลูกจ้างทุกระดับได้ทราบอย่างทั่วถึง

๖.๒   มีแผนและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินอันตรายหรือการประเมินความเสี่ยง

๖.๓   มีแผนและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยง ตามผลการประเมินอันตรายหรือการประเมินความเสี่ยง 

๖.๔   มีแผนและผลการดำเนินงานการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่ลูกจ้างทุกระดับ

๖.๕   มีการตั้งงบประมาณในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๖.๖   มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกต้องตามกฎหมาย และแจ้งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ที่สถานประกอบกิจการหรือสาขาตั้งอยู่

๖.๗   มีการจัดทำกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอื่นๆ ที่ต้องจัดให้มีคือ กิจกรรม ๕ ส โดยที่อาจจะมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น กิจกรรมKYT กิจกรรมการรณรงค์ป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ เป็นต้น

๖.๘   มีการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานครอบคลุมถึงผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

วิดีโอชี้แจงการสมัคร

 

กำหนดการรับสมัคร

 
 • ๑ มกราคม ๒๕๖๓
  เปิดรับสมัครเพื่อลงทะเบียนทางออนไลน์ [ เข้าสู่ระบบออนไลน์ ]

 • ๑ มกราคม  ๒๕๖๓ -  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (เวลา ๒๓.๕๙ น.)
  เปิดระบบให้ทุกสถานประกอบกิจการล็อคอินเพื่อเข้าไปยื่นเอกสารในระบบ 

 • ๑ มกราคม  ๒๕๖๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓
  สถานประกอบกิจการต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงมายัง สสปท. (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
  จัดส่งมาที่
       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
       อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ชั้น ๑
       เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐


 • ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  ซึ่งหลังจากประกาศรายชื่อ หากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาให้ทำหนังสือคัดค้านยื่นต่อสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ

  

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. ๐ ๒ ๔๔๘ ๙๑๑๑ , ๐๖๑ ๔๒๐ ๑๓๗๓
  - คุณศุภชัย   แสงพวง
  - คุณนรินทร์   ใจบุญ

  อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

 
  

 

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน ๓ ประการ คือ

๑. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของลูกจ้าง มีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำในการริเริ่มดำเนินการเพื่อลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์

๒. มีการบริหารจัดการ

สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการธุรกิจโดยมีกิจกรรมหลักคือการประเมินอันตราย การควบคุมความเสี่ยง และการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้าง และบูรณาการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้ากับการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการทุกขั้นตอน

๓. การมีส่วนร่วม

       การเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือและความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกระดับในองค์กร ในการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายในสถานประกอบกิจการโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้ง การยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

 


ระดับของการประกาศเกียรติคุณ

 

 

ระดับ Platinum 

สถานประกอบกิจการได้รับประกาศเกียรติคุณในระดับทองติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี

 

 

ระดับทอง

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป

 

 

ระดับเงิน

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง ตั้งแต่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ – ๙,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมง

 

 

ระดับทองแดง

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ – ๒,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมง

 

 

ระดับต้น

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมง

 

การตรวจสอบสถานะการสมัครในระบบด้วยตนเอง

สถานประกอบกิจการเมื่อสมัครร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบิตเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ สามารถล็อคอินเพื่อตรวจสอบสถานะอนุมัติได้โดยการกดเลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะ” ที่แถบด้านซ้ายมือ หน้าจอจะแสดง “สถานะอนุมัติ” ที่มุมซ้ายมือ ดังนี้

สถานะอนุมัติ : ยังไม่ได้ส่ง

    หมายถึง สถานประกอบกิจการมีการบันทึกชั่วโมงการทำงานในระบบออนไลน์แล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพื่อให้ สสปท. ตรวจสอบ โดยยังไม่มีการกดเลือกข้อความ “ส่ง” แล้ว

สถานะอนุมัติ : ปฏิเสธการส่งข้อมูล

    หมายถึง สถานประกอบกิจการได้ส่งข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อให้ สสปท. ตรวจสอบแล้ว แต่การบันทึกข้อมูลชั่วโมงการทำงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ข้อ ๖ ทั้งนี้ ได้มีการส่งคืนระบบเพื่อให้สถานประกอบกิจการดำเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

*****สถานประกอบกิจการยังไม่ควรส่งเอกสารฉบับจริงมา เนื่องจากอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขอีก*****

สถานะอนุมัติ : ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา

    หมายถึง สถานประกอบกิจการได้ส่งข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อให้ สสปท. ตรวจสอบแล้ว และอยู่ในระหว่างการรอให้เจ้าหน้าที่ สสปท. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครที่ส่งเข้ามาในระบบอีกครั้ง ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการสามารถตรวจสอบประวัติระดับและจำนวนชั่วโมงการทำงานสะสมที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในปี ๒๕๕๘ หรือก่อนหน้านั้นได้ โดยกดเลือกข้อความ “หน้าหลัก”

*****สถานประกอบกิจการยังไม่ควรส่งเอกสารฉบับจริงมา เนื่องจากอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขอีก*****

สถานะอนุมัติ : อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล

    หมายถึง สถานประกอบกิจการส่งข้อมูลและเอกสารในระบบออนไลน์ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้สถานประกอบกิจการดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงตามรายการเอกสารในหลักเกณฑ์การสมัคร ข้อ ๗ มายัง สสปท. 

สถานะอนุมัติ : ตรวจสอบแล้ว ครั้งที่ 1

    หมายถึง สถานประกอบกิจการได้จัดส่งเอกสารฉบับจริงมายัง สสปท. ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสมัคร ข้อ ๗

สถานะอนุมัติ : อนุมัติแล้ว

    หมายถึง สถานประกอบกิจการได้รับการอนุมัติเบื้องต้น โดยได้รับการประกาศเกียรติคุณตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสถานประกอบกิจการสามารถตรวจสอบระดับและจำนวนชั่วโมงการทำงานสะสมที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเบื้องต้นได้ โดยกดเลือกข้อความ “หน้าหลัก”

 

 

สถานประกอบกิจการใหม่ (ที่ยังไม่เคยสมัคร)

สามารถนับชั่วโมงการทำงานสะสมย้อนหลังปี ๒๕๖๒ อย่างน้อยต้อง ๙ เดือนขึ้นไป โดยสามารถนับชั่วโมงสะสมย้อนหลังได้ไม่จำกัดเดือน/ปี

(ชั่วโมงการทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน)

โดยชั่วโมงสะสมรวมทั้งหมด ให้นำไปเทียบเกณฑ์ระดับของประกาศเกียรติคุณที่จะได้รับ  (ระดับต้น, ระดับทองแดง ,ระดับเงิน และระดับทอง)

เพื่อสมัครให้ตรงตามระดับประกาศเกียรติคุณที่กำหนด

 หมายเหตุ :
   - ในการเข้าใช้งานระบบสมัคร แนะนำให้ใช้บราวเซอร์   หากใช้บราวเซอร์  ต้องเป็นเวอร์ชั่น ๑๐ ขึ้นไป

   - หากไม่สามารถสมัคร หรือ Login ผ่าน (จะขึ้นหน้า Error 404) ให้แก้ปัญหาโดยการใช้อินเตอร์เน็ตจากทางอื่น เช่น แชร์อินเตอร์เน็ตจากมือถือ
     (เนื่องจากบริษัทของท่านอาจมีการตั้งค่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยในระดับสูง)