สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปี 2565 ศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) โดยร่วมกับ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดอบรม “การพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถ (Competent person) เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 2”  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัยนำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดขลบุรี สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ (สมัครฟรี ได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์)

    หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยของการทำงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการชึ้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงในสถานประกอบกิจการได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของ สสปท.                                                                                                                  

  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม  

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ที่มีสถานประกอบกิจการของจังหวัดในกลุ่มเป้าหมาย คือ ชลบุรี

  วันที่และสถานที่อบรม รุ่นที่ 2                               

 • วันที่ 7-8 กันยายน 2565   (ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา 2 วัน)
 • สถานที่อบรม :  3M Safety Training Center ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

  วิทยากร  

 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร  

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม

 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน

 • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

 • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

 • ผู้เข้าอบรมฯ จะต้องแสดงผลตรวจด้วยชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนวันอบรม โดยมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) พร้อมเซ็นชื่อรับรองผลและวันที่ตรวจ แสดงเป็นเอกสารหรือภาพถ่ายต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

  หมายเหตุ  

 • ปิดรับสมัครวันที่ 4 กันยายน 2565

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 5 กันยายน 2565

 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายในวันที่กำหนด โดย สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น

 • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยผลการพิจารณาจาก สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด  ติดต่อสอบถาม  

• โทรศัพท์ 061-420-1372  คุณจตุรพร วัชรินทร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.