สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้กำหนดวิธีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2565 โดยให้สถานประกอบกิจการ/หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาแจ้งความประสงค์การรับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 วิธี  ดังนี้ (สถานประกอบกิจการ/หน่วยงานภาคใต้อ่านรายละเอียดด้านล่าง)

   1. เข้ามารับด้วยตนเอง   

        ไม่มีการจัดพิธีมอบ  สามารถเข้ามารับได้ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)  โดยติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานสถาบันฯ ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  (จำกัดผู้เข้ามารับหน่วยงานละไม่เกิน 2 คน)

   2. ให้จัดส่งทางไปรษณีย์   

        สสปท.จะจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณทางไปรษณีย์ ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  

   สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน (ภาคใต้)   

              สำหรับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้  สถาบันฯ กำหนดจัดพิธีมอบในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา (ซึ่งกำหนดจัดงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565  โดยกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง)  จึงขอเรียนเชิญเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้หากไม่สะดวกเข้ารับโล่ในงานฯ สามารถแจ้งความประสงค์ให้สถาบันฯ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ได้  โดยขอให้แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงื่อนไขการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา

  • ผู้เข้ารับโล่/ใบประกาศเกียรติคุณ 1 ท่าน

  • ผู้ติดตาม 1 ท่าน (ถ้ามี)

  • ผู้เข้ารับรางวัล, ผู้ติดตาม, รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และผลตรวจ ATK ก่อนเข้างานภายใน 24 ชม. ณ จุดลงทะเบียน

  

หมายเหตุ

กรุณาแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  โดยสามารถเลือกวิธีการรับได้เพียง 1 วิธีเท่านั้น

 กรณีไม่แจ้งความประสงค์ภายในเวลาที่กำหนด สถาบันฯ จะจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน

 หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการแจ้งความประสงค์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 061-420-1373

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 061-420-1373 

• คุณศุภชัย แสงพวง
• คุณรปานดา กริชณิรัตน์
• คุณสุชัญญา ปิติยะ