สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปี 2565 ศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) กำหนดจัดอบรม “แนวทางเชิงวิชาการด้านการตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมิน สารเคมีอันตราย ความร้อน แสงสว่าง และเสียง” รุ่นที่ 4 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการและการดำเนินการที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ความร้อน แสงสว่าง และเสียง ซึ่งจะสามารถดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัยนำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน สสปท. จึงขอเชิญชวนบุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดฉะเชิงเทราสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบ On Site  (อบรมที่โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา) และในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)   (สมัครฟรี ได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์) 

วิทยากรผู้บรรยาย :

. สราวุธ สุธรรมาสา

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)

และอนุวิชาการ คณะอนุกรรมการวิชาการ สสปท.

 

กลุ่มเป้าหมาย                                                                                               

•  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีสถานประกอบกิจการอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

•  แบบ On Site จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมรุ่นละ 40 คน

•  แบบ Online จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 300 คน

  กรุณาอ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนทำการสมัคร  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรมรูปแบบ On site

•  ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2565

•  ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา

•  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน

•  ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

•  ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

•  ผู้เข้าอบรมฯ จะต้องแสดงผลตรวจด้วยชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนวันอบรม โดยมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) พร้อมเซ็นชื่อรับรองผลและวันที่ตรวจ แสดงเป็นเอกสารหรือภาพถ่ายต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรมรูปแบบ Online

•  ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2565

•  ผู้เข้าอบรมฯ ต้องรายงานตัวก่อนการอบรมผ่านทาง Google Form

•  ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

•  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละ 1 ท่าน/สิทธิการเข้าอบรม โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมอบรมฯ ต้องสามารถเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาในกำหนดการตลอดทั้งวัน

•  ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์การเข้าร่วมอบรม ผ่านอีเมลที่ท่านสมัคร

•  ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมรูปแบบออนไลน์จะได้รับลิงก์เข้าร่วมอบรมทางอีเมลที่ท่านสมัครเข้าร่วมอบรมไว้ หากท่านไม่ได้รับลิงก์ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์ 061-420-1372

    คุณจตุรพร วัชรินทร์

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.