สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปี 2565 ศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) ร่วมกับบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดอบรม “สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน”  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย นำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม  (สมัครฟรี ได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์)

 

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. สถานประกอบกิจการ มี Mindset ว่า ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด จะไม่ยอมนิ่งเฉย

 2. สถานประกอบกิจการ มีความมั่นใจว่า สามารถดำเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่องหลังจากจบโครงการ

 3. พนักงานของสถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากชึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ

 

คูณสมบัติผู้สมัครอบรม

 • เฉพาะบุคลากรในสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น

 • ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ว.) เท่านั้น

 

วันและสถานที่อบรม

 • 17 มิถุนายน 2565 (8.30-16.00 น.)   l  ณ  โรงแรมคูณ จ.สมุทรปราการ 

หมายเหตุ

 • รับจำนวนจำกัด 20 คน

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม

 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน

 • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม

 • ต้องเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาในกำหนดการตลอดทั้งวัน และมีจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จึงมีสิทธิได้รับใบประกาศนียบัตร

 • ผู้เข้าอบรมฯ จะต้องแสดงผลตรวจด้วยชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนวันอบรม โดยมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) พร้อมเซ็นชื่อรับรองผลและวันที่ตรวจ แสดงเป็นเอกสารหรือภาพถ่ายต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัวพนักงาน

 

วิทยากรผู้บรรยาย :

อาจารย์วีระ  ซื่อสุวรรณ

ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

 

 

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-4489111  หรือ 063-872 2204

  คุณเหมือนฝัน  กุลเกตุ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.