สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ภาคใต้)  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting  ทั้งนี้เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายตรงตามภูมิภาคนั้นๆ และตอบสนองวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  จึงขอเชิญชวนภาคีเครือข่าย นายจ้าง ลูกจ้าง  สถานประกอบกิจการ  และหน่วยงาน ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้  สมัครเข้าร่วมสัมมนา  (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)  โดยเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์  รับสมัครจำนวนจำกัด 250 คนเท่านั้น

กำหนดการ

     

 

09.00 - 12.00 น.

หัวข้อ การชี้บ่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยง  (Hazard Identification & Safety Risk Assessment)

โดย  นายปราโมทย์   โอภาสมงคลชัย

     

 

13.00 - 16.00 น.

หัวข้อ “การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ  (Accident Investigation & Reporting)

โดย  นายสุรกิจ  ช่วงโชติ      

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมสัมมนา 

  • ​ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ต้องเป็นภาคีเครือข่าย  นายจ้าง ลูกจ้าง  สถานประกอบกิจการ  และหน่วยงาน ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้

  • ขอสงวนสิทธิ์สถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 2 คน

  • ต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดวัน ทั้ง 2 หัวข้อ และทำแบบทดสอบก่อน-หลัง  และแบบประเมินออนไลน์  ทันตามเวลาที่กำหนด

  • ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เข้าร่วมผ่านโปรแกรม ZOOM โดยต้องเปิดกล้องแสดงตัวตนตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมสัมมนา

  • ความขัดข้องอันเกิดจากผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ว่ากรณีใด ไม่สามารถใช้เป็นเหตุขอทำแบบทดสอบหรือแบบประเมินหลังจบการสัมมนาในการขอรับใบประกาศนียบัตรได้

 

[ ลงทะเบียนสมัคร ]

 

หมายเหตุ

  • ท่านจะได้รับลิงค์ zoom เข้าร่วมสัมมนา ทางอีเมลที่ท่านสมัครลงทะเบียน  ภายในวันที่ 28 พฤศจิยายน 2564  หากท่านไม่ได้รับลิงค์ภายในวันดังกล่าวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

  • ใบประกาศนียบัตรออนไลน์จะจัดส่งให้ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้น ภายใน 3 วันทำการ  หากกรณีท่านไม่ได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ ให้ติดต่อพร้อมแนบหลักฐานการเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาภายหลังได้)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม