รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 กระทรวงแรงงาน

  [ ดาวน์โหลดรายงาน ]