This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
02 448 9111       กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)  เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง   ยังผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

      

[ เข้าสู่ระบบสมัคร ] 

 

[ ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การสมัครประจำปี ๒๕๖๒ ] 

 

[ การกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร ] 

 

เอกสารที่ต้องใช้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

 • ไฟล์ตารางบันทึกชั่วโมงการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๒ (แบบ Zero ๑)
 • หนังสือรับรองจากนายจ้างและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (แบบ Zero ๒)
 • หนังสือรับรองลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานปฏิบัติงาน (แบบ Zero ๓)
 • แบบจัดทำโล่และใบประกาศ (ให้ดาวน์โหลดไฟล์จากในระบบสมัคร)

 

 

การรับสมัคร

 
 • ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
  เปิดรับสมัครเพื่อลงทะเบียนทางออนไลน์ [ เข้าสู่ระบบออนไลน์ ]

 • ๗ มกราคม  ๒๕๖๒ -  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๒๓.๕๙ น.)
  เปิดระบบให้ทุกสถานประกอบกิจการล็อคอินเพื่อเข้าไปยื่นเอกสารในระบบ 

 • ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  สถานประกอบกิจการต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงมายัง สสปท. (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
  จัดส่งมาที่
       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
       อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ชั้น ๑
       เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐


 • สถานประกอบกิจการที่เคยสมัครแล้ว สามารถใช้ Username และ password เดิมได้

 • ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สสปท.จะทยอยประกาศผลการอนุมัติการสมัครทุกๆ สัปดาห์ทางหน้าเว็บไซต์นี้

  

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. ๐๖๑ ๔๒๐ ๑๓๗๑ ,  ๐๖๑ ๔๒๐ ๑๓๗๓
  - คุณศุภชัย
     แสงพวง
  - คุณนฤมล   ดวงพลพรม
  - คุณพิมพ์รัมภา  เรือนคำ

  อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

 


  

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สถานประกอบกิจการที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • เป็นสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือมีการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือจดทะเบียนสาขาอย่างชัดเจน
 • สถานประกอบกิจการเปิดดำเนินการแล้วอย่างเป็นทางการและมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
 • สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณจะต้องไม่มีการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง ถึงขั้นหยุดงานหรือสูญเสียวันทำงานในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง หรือแต่ละสาขาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ ในช่วงระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ
 • การนับลูกจ้างให้นับรวมลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างของผู้รับเหมา/ลูกจ้างของผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดที่เข้ามาปฏิบัติงานประจำ ณ สถานประกอบกิจการหรือสาขาที่ขอรับการรับรอง ในช่วงระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ

กรณีสำนักงานใหญ่ นำชั่วโมงการทำงานของสำนักงานแต่ละสาขามานับรวมด้วยในปีก่อน หากประสงค์จะขอรับประกาศเกียรติคุณต่อเนื่องในปีถัดไป จะต้องนับรวมชั่วโมงการทำงานของสำนักงานสาขา ที่เคยนับในปีที่ผ่านมาด้วย มิเช่นนั้น จะต้องเริ่มนับจำนวนปีที่ร่วมกิจกรรมใหม่ ทั้งนี้ ไม่นับรวมลูกจ้างของคู่สัญญาที่มีการจ้างเหมาให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • การจ้างเหมาบริการเพื่อติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรเคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ลักษณะงานเป็นการชั่วคราวและไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
 • การจ้างเหมาเพื่อบำรุงรักษาเป็นครั้งคราว หรือการจ้างเหมาทำความสะอาดเป็นครั้งคราวที่มิใช่งานประจำ หรือการจ้างตกแต่งสวน/ตกแต่งสถานที่เป็นครั้งคราว
 • การเข้ามาบริการหลังการขายของบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทผู้ขายสินค้าให้
 • การจ้างเหมาขนส่งสินค้า หรือขนส่งพนักงาน โดยที่บริษัทคู่สัญญามิได้มีลูกจ้างมาประจำ
  ณ สถานประกอบกิจการ
 • การอนุญาตให้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเข้ามาทำงานเพื่อแบ่งผลประโยชน์ เช่น การเข้ามาขายสินค้าเพื่อแบ่งเปอร์เซ็นต์หรือการเช่าสถานที่เพื่อแสดงสินค้า จำหน่ายสินค้าหรือลักษณะงานอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน
 • การจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอน เคลื่อนย้าย สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
  การประกอบกิจการหรือกระบวนการผลิตทั้งก่อนและหลังเปิดดำเนินการ
 • สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณครั้งแรกจะต้องมีการสะสมชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างต่อเนื่องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสามารถสะสมชั่วโมงการทำงานย้อนหลังได้ไม่จำกัดและมีระยะเวลาของการนับชั่วโมงการทำงานสะสมต้องไม่น้อยกว่า ๙ เดือน แต่วันสุดท้ายของการนับชั่วโมงการทำงานสะสมต้องไม่เกิน ๑ ปี จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน ๓ ประการ คือ

๑. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของลูกจ้าง มีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำในการริเริ่มดำเนินการเพื่อลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์

๒. มีการบริหารจัดการ

สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการธุรกิจโดยมีกิจกรรมหลักคือการประเมินอันตราย การควบคุมความเสี่ยง และการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้าง และบูรณาการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้ากับการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการทุกขั้นตอน

๓. การมีส่วนร่วม

       การเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือและความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกระดับในองค์กร ในการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายในสถานประกอบกิจการโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้ง การยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

 


ระดับของการประกาศเกียรติคุณ

 

 

ระดับ Platinum สถานประกอบกิจการได้รับประกาศเกียรติคุณในระดับทองติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี

 

 

ระดับทอง

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป

 

 

ระดับเงิน

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง ตั้งแต่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ – ๙,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมง

 

 

ระดับทองแดง

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ – ๒,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมง

 

 

ระดับต้น

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง น้อยกว่า๑,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป

 

ตรวจสอบสถานะการสมัครในระบบด้วยตนเอง

สถานประกอบกิจการเมื่อสมัครร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบิตเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ สามารถล็อคอินเพื่อตรวจสอบสถานะอนุมัติได้โดยการกดเลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะ” ที่แถบด้านซ้ายมือ หน้าจอจะแสดง “สถานะอนุมัติ” ที่มุมซ้ายมือ ดังนี้

๒. สถานะอนุมัติ : ยังไม่ได้ส่ง

    หมายถึง สถานประกอบกิจการมีการบันทึกชั่วโมงการทำงานในระบบออนไลน์แล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพื่อให้ สสปท. ตรวจสอบ โดยยังไม่มีการกดเลือกข้อความ “ส่ง” แล้ว

๓. สถานะอนุมัติ : ปฏิเสธการส่งข้อมูล

    หมายถึง สถานประกอบกิจการได้ส่งข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อให้ สสปท. ตรวจสอบแล้ว แต่การบันทึกข้อมูลชั่วโมงการทำงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ข้อ ๖ ทั้งนี้ ได้มีการส่งคืนระบบเพื่อให้สถานประกอบกิจการดำเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

*****สถานประกอบกิจการยังไม่ควรส่งเอกสารฉบับจริงมา เนื่องจากอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขอีก*****

๔. สถานะอนุมัติ : ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา

    หมายถึง สถานประกอบกิจการได้ส่งข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อให้ สสปท. ตรวจสอบแล้ว และอยู่ในระหว่างการรอให้เจ้าหน้าที่ สสปท. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครที่ส่งเข้ามาในระบบอีกครั้ง ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการสามารถตรวจสอบประวัติระดับและจำนวนชั่วโมงการทำงานสะสมที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในปี ๒๕๕๘ หรือก่อนหน้านั้นได้ โดยกดเลือกข้อความ “หน้าหลัก”

*****สถานประกอบกิจการยังไม่ควรส่งเอกสารฉบับจริงมา เนื่องจากอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขอีก*****

๕. สถานะอนุมัติ : อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล

    หมายถึง สถานประกอบกิจการส่งข้อมูลและเอกสารในระบบออนไลน์ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้สถานประกอบกิจการดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงตามรายการเอกสารในหลักเกณฑ์การสมัคร ข้อ ๗ มายัง สสปท. 

๖. สถานะอนุมัติ : ตรวจสอบแล้ว ครั้งที่ 1

    หมายถึง สถานประกอบกิจการได้จัดส่งเอกสารฉบับจริงมายัง สสปท. ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสมัคร ข้อ ๗

๗. สถานะอนุมัติ : อนุมัติแล้ว

    หมายถึง สถานประกอบกิจการได้รับการอนุมัติเบื้องต้น โดยได้รับการประกาศเกียรติคุณตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสถานประกอบกิจการสามารถตรวจสอบระดับและจำนวนชั่วโมงการทำงานสะสมที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเบื้องต้นได้ โดยกดเลือกข้อความ “หน้าหลัก”

 

 

สถานประกอบกิจการใหม่ (ที่ยังไม่เคยสมัคร)

สามารถนับชั่วโมงการทำงานสะสมย้อนหลังปี ๒๕๖๑ อย่างน้อยต้อง ๙ เดือนขึ้นไป โดยสามารถนับชั่วโมงสะสมย้อนหลังได้ไม่จำกัดเดือน/ปี (ชั่วโมงการทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน)

โดยชั่วโมงสะสมรวมทั้งหมด ให้นำไปเทียบเกณฑ์ระดับของประกาศเกียรติคุณที่จะได้รับ  (ระดับต้น, ระดับทองแดง ,ระดับเงิน และระดับทอง)

เพื่อสมัครให้ตรงตามระดับประกาศเกียรติคุณที่กำหนด

 หมายเหตุ :
   - ในการเข้าใช้งานระบบสมัคร แนะนำให้ใช้บราวเซอร์   หากใช้บราวเซอร์  ต้องเป็นเวอร์ชั่น ๑๐ ขึ้นไป

   - หากไม่สามารถสมัคร หรือ Login ผ่าน (จะขึ้นหน้า Error 404) ให้แก้ปัญหาโดยการใช้อินเตอร์เน็ตจากทางอื่น เช่น แชร์อินเตอร์เน็ตจากมือถือ
     (เนื่องจากบริษัทของท่านอาจมีการตั้งค่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยในระดับสูง)

 

 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับแพลทินั่ม ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับต้น ประจำปี ๒๕๖๑ 

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค

 

ข่าวสารกิจกรรม