This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือตอนล่า และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  เพื่อขยายผลการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ ๓๒ ลงสู่สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการ  นิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ  และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับต้น ที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ

       สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและพนักงานเข้าร่วมงานดังกล่าว  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยฯ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคม  ทั้งนี้ท่านสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

ปิดรับสมัครวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. (ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

​สมัครสัมมนาวิชาการ ฟรี  (ได้รับใบประกาศรับรองการเข้าเข้าร่วมสัมมนา)
หลังจากท่านสมัครแล้ว  สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนด คณะจัดงานจะพิจารณาเลือกจังหวัดที่อยู่ในเขตภูมิภาคเหนือก่อนเป็นอันดับแรก (ประกาศล่วงหน้าก่อนวันจัดงาน)

 สมัครสัมมนาวิชาการ

ตรวจสอบรายชื่อที่สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

ดาวน์โหลดไฟล์ใบประกาศเข้าร่วมสัมมนา (เพิ่มเติม)

หรือ

  สแกน QR Code
สมัครเข้าร่วมการสัมมนา
 
 


 

 

กำหนดการ

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ ณ ห้อง GRAND BALLROOM (ชั้น 3) 

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เวลา       ห้อง GRAND BALLROOM (ชั้น 3)
   ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

 ลงทะเบียนเข้าร่วม
  - สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

  -  ประชุมเครือข่ายความปลอดภัย

  -  ร่วมพิธีเปิด

   ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

  –  พิธีเปิด
  -  พิธีมอบรางวัล “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์” ระดับต้น (ภาคเหนือ)

   
   ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

  สัมมนาวิชาการ

  –  หัวข้อ “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
      อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
      และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับใหม่ ”

      โดย  กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

  สัมมนาวิชาการ

  –  หัวข้อ “กฎหมายมาตรฐานและการบริหารความปลอดภัยอัคคีภัยในสถานประกอบการ”
      โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

 *เข้าห้องสัมมนาตามที่เลือกไว้จากการสมัคร (ห้องสัมมนาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ อาจมีการสลับห้อง ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)

     ห้อง GRAND BALLROOM (ชั้น 3)    ห้อง CHIANGDAO (ชั้น 3)
   ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

   สัมมนาวิชาการ

 –  หัวข้อ “OHSAS 18001 กับ  ISO 45001 ความเหมือนที่แตกต่าง”

     โดย บริษัท SGS (Thailand) จำกัด

  สัมมนาวิชาการและฝึกอบรม

  –  หัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
      โดย ครูเสือ (พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ) และทีมงาน

     
   ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

   สัมมนาวิชาการ

 –  หัวข้อ “BBS: พฤติกรรมความปลอดภัยแบบไทยๆ แบบไหนดี”

     โดย   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
             บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
  

 สัมมนาวิชาการและฝึกอบรม

  –  หัวข้อ “การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
      โดย  ครูเสือ (พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ) และทีมงาน

 

ดาวน์โหลดกำหนดการงานความปลอดภัยฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
    โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๕๐๑ คุณพินิจ ๕๐๘ คุณสุคนธา

 

 

แผนที่เดินทาง