This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น  ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๔ (จ.อุดรธานี)  และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๓ (จ.นครราชสีมา)   กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  เพื่อขยายผลการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ ๓๒ ลงสู่สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการ  นิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ  การอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ในพนักงานสำนักงาน  และพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับต้น ที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและพนักงานเข้าร่วมงานดังกล่าว  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยฯ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคม  ทั้งนี้ท่านสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

​สมัครสัมมนาวิชาการ ฟรี  (ได้รับใบประกาศรับรองการเข้าเข้าร่วมสัมมนา)
หลังจากท่านสมัครแล้ว  สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนด คณะจัดงานจะพิจารณาเลือกจังหวัดที่อยู่ในเขตภูมิภาคตะวันตกก่อนเป็นอันดับแรก (ประกาศล่วงหน้าก่อนวันจัดงาน)

 สมัครสัมมนาวิชาการ

ตรวจสอบรายชื่อที่สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม)

หรือ

  สแกน QR Code
สมัครเข้าร่วมการสัมมนา
 
 


 

 

หมายแหตุ

ผู้เข้าสัมมนาวิชาการ (ผู้มีรายชื่อในประกาศ)

       1)  วันที่ 2 ส.ค.61 จะต้องลงทะเบียนและเข้าร่วมพิธีเปิด รวมทั้งเข้าสัมมนาวิชาการ ณ ห้องคอนเวนชั่น 3  (วันที่ 3 ส.ค.61 เข้าห้องสัมมนาวิชาการตามที่ท่านได้เลือกหัวข้อไว้)

       2)  กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล และบริษัท/หน่วยงาน เพื่อจัดทำใบประกาศ  หากมีแก้ไขกรุณาอีเมล์แจ้งเจ้าหน้าที่

       3)  ต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดทั้ง 2 วัน โดยขอรับใบประกาศเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ได้ ณ จุดลงทะเบียน หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาวันสุดท้าย ยกเว้นผู้ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศและผู้ที่ลงทะเบียนหน้างาน

       4)  หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 1 ส.ค.61

ผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความปลอดภัยฯ และผู้เข้าอบรมหลักสูตรออฟฟิศซินโดรม
       1)  วันที่ 2 ส.ค.61 ลงทะเบียน ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิด และหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นให้เข้าร่วมอบรมและประชุมตามห้องดังนี้

           - ประชุมเครือข่ายความปลอดภัยฯ (ห้องราชพฤษ์ 4)

           - อบรมหลักสูตรออฟฟิศซินโดรม (ห้องราชพฤกษ์ 5)   ดูประกาศรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรออฟฟิศซินโดรม

 

กำหนดการ

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

ระว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เวลา       ห้องคอนเวนชั่น ๓
   ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

 ลงทะเบียนเข้าร่วม
  - สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

  -  ประชุมเครือข่ายความปลอดภัย

  -  อบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๒

  -  ร่วมพิธีเปิด

   ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

  –  พิธีเปิด
  -  พิธีมอบรางวัล “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์” ระดับต้น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

   
   ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

  สัมมนาวิชาการ

  –  หัวข้อ “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
      อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
      และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับใหม่ ”

      โดย  กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

  สัมมนาวิชาการ

  –  หัวข้อ “กฎหมายมาตรฐานและการบริหารความปลอดภัยอัคคีภัยในสถานประกอบการ”
      โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 *ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม หลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. และวันที่ ๓ ส.ค.๖๑  เข้าอบรมที่ห้องราชพฤกษ์ ๕

 

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

 *เข้าห้องสัมมนาตามที่เลือกไว้จากการสมัคร

     ห้องราชพฤกษ์ ๖    ห้องคอนเวนชั่น ๓
   ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

   สัมมนาวิชาการ

 –  หัวข้อ “OHSAS 18001 กับ  ISO 45001 ความเหมือนที่แตกต่าง”

     โดย บริษัท SGS (Thailand) จำกัด

  สัมมนาวิชาการและฝึกอบรม

  –  หัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
      โดย ครูเสือ (พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ) และทีมงาน

     
   ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

   สัมมนาวิชาการ

 –  หัวข้อ “BBS: พฤติกรรมความปลอดภัยแบบไทยๆ แบบไหนดี”

     โดย   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
             บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
          

 สัมมนาวิชาการและฝึกอบรม

  –  หัวข้อ “การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
      โดย  ครูเสือ (พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ) และทีมงาน

 

ดาวน์โหลดกำหนดการงานความปลอดภัยฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
    โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๕๐๑ คุณพินิจ ๕๐๘ คุณสุคนธา

 

หมายเหตุ

 

แผนที่เดินทาง