This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี  ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ (จ.ราชบุรี) และเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันตก  กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี  ประจำปี ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ  โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี  เพื่อขยายผลการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ ๓๒ ลงสู่สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการ  นิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ  การอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ในพนักงานสำนักงาน  และพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับต้น ที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคตะวันตก จำนวนกว่า ๓๐ แห่ง 

       สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและพนักงานเข้าร่วมงานดังกล่าว  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยฯ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคม  ทั้งนี้ท่านสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

ดาวน์โหลดใบประกาศ (เพิ่มเติม) สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี

ปิดรับสมัครสัมมนาวิชาการ

​สมัครสัมมนาวิชาการ ฟรี  (ได้รับใบประกาศรับรองการเข้าเข้าร่วมสัมมนา)
หลังจากท่านสมัครแล้ว  สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนด คณะจัดงานจะพิจารณาเลือกจังหวัดที่อยู่ในเขตภูมิภาคตะวันตกก่อนเป็นอันดับแรก

 

  สแกน QR Code
สมัครเข้าร่วมการสัมมนา (2 วัน)
 
 


 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

กำหนดการ

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรีประจำปี ๒๕๖๑

ระว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา       ห้องเวลาดี ๑
   ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

 ลงทะเบียนเข้าร่วม
  - สัมมนาวิชาการ “งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี

  -  ประชุมเครือข่ายความปลอดภัย

  -  รอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ในพนักงานสำนักงาน

  -  ร่วมพิธีเปิด

   ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

  –  พิธีเปิด
  -  พิธีมอบรางวัล “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์” ระดับต้น (ภาคตะวันตก)

   
   ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

  สัมมนาวิชาการ

  –  หัวข้อ “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
      อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
      และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับใหม่ ”

      โดย  กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

  สัมมนาวิชาการ

  –  หัวข้อ “กฎหมายมาตรฐานและการบริหารความปลอดภัยอัคคีภัยในสถานประกอบการ”
      โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 *ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม หลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. และวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๑  เข้าอบรมที่ห้องวาระเวลา ๑

 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

     ห้องเวลาดี ๓    ห้องเวลาดี ๔
   ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

   สัมมนาวิชาการ

 –  หัวข้อ “OHSAS 18001 กับ  ISO 45001 ความเหมือนที่แตกต่าง”

     โดย บริษัท SGS (Thailand) จำกัด

  สัมมนาวิชาการและฝึกอบรม

  –  หัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
      โดย ครูเสือ (พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ) และทีมงาน

     
   ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

   สัมมนาวิชาการ

 –  หัวข้อ “BBS: พฤติกรรมความปลอดภัยแบบไทยๆ แบบไหนดี”

     โดย   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
             บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
          

 สัมมนาวิชาการและฝึกอบรม

  –  หัวข้อ “การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
      โดย  ครูเสือ (พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ) และทีมงาน

 *เข้าห้องสัมมนาตามที่เลือกไว้จากการสมัคร

 

ดาวน์โหลดกำหนดการงานความปลอดภัยฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
    โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๕๐๑ คุณพินิจ ๕๐๘ คุณสุคนธา

 

หมายเหตุ