This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
02 448 9111

 

ด้วยพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. มีภารกิจที่สำคัญในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน งานด้านการวิจัย และสถิติ รวมทั้ง ร่วมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการผลิตสื่อการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

      สสปท. ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของสถาบัน และหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือการ “สร้างความมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ พัฒนาแรงงานปลอดภัย สุขอนามัยดี มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน” ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ที่ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงความสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และโครงการ Safety Thailand ซึ่งมีกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ กระทรวงต่างๆ อีก ๑๐ กระทรวงในการลดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน ของประชาชนผู้ใช้แรงงาน

      จากข้อมูลทางสถิติ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า มีผู้ประกันตนเสียชีวิตบนท้องถนนจำนวน ๒๕๖ คน ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุด จากการประสบอันตรายจากการทำงานทั้งหมด ๕๗๙ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงแรงงานในการลดอุบัติเหตุ ร้อยละ ๕ ต่อปี และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยกับลูกจ้างที่ต้องทำงานโดยมียานพาหนะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้า วัตถุ สิ่งของ และอื่นๆ ภายในสถานประกอบกิจการจึงต้องมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้น สสปท. จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการประเภทโลจิสติกส์ โดยการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มองค์ความรู้ด้านระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถนำไปใช้ในสถานประกอบกิจการ และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้าง อันจะนำไปสู่การลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้าง 

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเภทกิจการโลจิสติกส์มีระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เพื่อสนับสนุนการลดการประสบอันตรายของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการประเภทกิจการโลจิสติกส์

 

คุณสมบัติของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม

1.เป็นสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คนและเป็นประเภทกิจการโลจิสติกส์ ดังต่อไปนี้

- ประเภทกิจการที่ขนส่งสินค้าทางถนน

- ประเภทกิจการคลังสินค้า

- ประเภทกิจการการจัดเก็บสินค้า

- ศูนย์กระจายสินค้า

2.ผู้บริหารของสถานประกอบกิจการให้ความสำคัญและพร้อมให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการฯ ตามแผนการดำเนินงานของที่ปรึกษา

3.สถานประกอบกิจการมีบุคลากร/คณะทำงานหลักรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ

4.สถานประกอบกิจการสามารถปฏิบัติตามแผนการดำเนินการของที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาดำเนินการระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ได้

5.สถานประกอบกิจการสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ นอกเหนือจากการสนับสนุนจากโครงการฯ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • สถานประกอบกิจการประเภทโลจิสติกส์ที่เข้าร่วมโครงการมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน
 • ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสถานประกอบกิจการประเภทโลจิสติกส์มีความตระหนักความปลอดภัยในการทำงาน
 • สถานประกอบกิจการประเภทโลจิสติกส์ที่เข้าร่วมโครงการที่มีความเสี่ยง สามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานของลูกจ้างได้

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 • คัดเลือกสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตามเกณฑ์ที่คณะทำงานกำหนด
 • จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ และจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบกิจการและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
 • จัดอบรมข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ให้แก่ตัวแทนสถานประกอบกิจการ
 • นำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ไปใช้ในสถานประกอบกิจการอย่างเป็นรูปธรรม
 • ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเบื้องต้น (Initial Review)
 • ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการจำนวน 2 ครั้ง
 • การอบรมการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)ให้แก่ตัวแทนสถานประกอบกิจการ
 • ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการเพื่อจัดระดับความปลอดภัยตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ (Basic, Silver, Gold, Platinum)หลังจากนำระบบมาตรฐานความปลอดภัยไปปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ
 • ประชุมสรุปผลโครงการฯ

 

เปิดรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

 

 

ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี          โทร. 02 448 9111 ต่อ 405