เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565  นายวรานนท์  ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565”  เพื่อให้บุคลากร สสปท. มีความเข้าใจในเรื่องของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  มาตรฐานการควบคุมภายใน  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฎิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยได้รับเกียรติจาก นางสุกานดา   ธนพานิชกูล เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

     

DSC_6927.jpg DSC_6930.jpg DSC_6932.jpg

DSC_6933.jpg DSC_6934.jpg DSC_6935.jpg

DSC_6936.jpg DSC_6937.jpg DSC_6939.jpg