นายพิชิต  พระปัญญา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลองค์การและผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันฯ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ต.ค. - มี.ค. 64) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นถึงปัญหาอุปสรรค ปรับปรุงแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น