เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัด ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างคู่มือการดำเนินงานตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  เพื่อให้ร่างคู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์  สามารถประกาศใช้เป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการนำไปปฏิบัติโดยสมัครใจ เพื่อความสอดคล้องกับกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหรือยกร่าง หรือแสดงความเห็นในประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ และนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างคู่มือดังกล่าวต่อไป

  

352-1.jpg 352-10.jpg 352-11.jpg

352-12.jpg 352-13.jpg 352-14.jpg

352-15.jpg 352-16.jpg 352-17.jpg

352-18.jpg 352-19.jpg 352-2.jpg

352-20.jpg 352-21.jpg 352-22.jpg

352-23.jpg 352-24.jpg 352-3.jpg

352-4.jpg 352-5.jpg 352-6.jpg

352-7.jpg 352-8.jpg 352-9.jpg