สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต ๘ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต ๙ จังหวัดสงขลา เครือข่ายของชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง   จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา  งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในองค์กรต่างๆ ทราบทิศทางและความเคลื่อนไหวของการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศ และในระดับสากล รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมสาธิต และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign 2019 (ระดับต้น) แก่สถานประกอบกิจการในภาคใต้ จำนวน ๒๘ แห่ง และมอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดงานความปลอดภัยฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๒๐ แห่ง

        ในช่วงพิธีเปิดงานวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ให้การกล่าวต้อนรับประธานและผู้ร่วมงาน และมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีสถานประกอบกิจการ หน่วยงานจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  

DSC_3248.jpg DSC_3255.jpg DSC_3264.jpg

DSC_3268.jpg DSC_3275.jpg DSC_3280.jpg

DSC_3284.jpg DSC_3288.jpg DSC_3290.jpg

DSC_3302.jpg DSC_3310.jpg DSC_3311.jpg

DSC_3312.jpg DSC_3313.jpg DSC_3324.jpg

DSC_3327.jpg DSC_3334.jpg DSC_3336.jpg

DSC_3337.jpg DSC_3347.jpg DSC_3352.jpg

DSC_3363.jpg DSC_3365.jpg DSC_3393.jpg

DSC_3407.jpg DSC_3412.jpg DSC_3415.jpg

DSC_3418.jpg DSC_3421.jpg DSC_3424.jpg

DSC_3431.jpg DSC_3435.jpg DSC_3444.jpg

DSC_3451.jpg DSC_3453.jpg DSC_3456.jpg

DSC_3461.jpg DSC_3462.jpg DSC_3474.jpg

DSC_3477.jpg DSC_3478.jpg DSC_3485.jpg

DSC_3486.jpg DSC_3489.jpg DSC_3490.jpg

DSC_3493.jpg DSC_3494.jpg DSC_3496.jpg

DSC_3498.jpg DSC_3501.jpg DSC_3509.jpg

DSC_3512.jpg DSC_3513.jpg DSC_3518.jpg

DSC_3524.jpg DSC_3526.jpg DSC_3529.jpg

DSC_3534.jpg DSC_3536.jpg DSC_3545.jpg

DSC_3548.jpg DSC_3549.jpg DSC_3550.jpg

DSC_3551.jpg DSC_3552.jpg IMG_2008.jpg

IMG_2046.jpg IMG_2067.jpg IMG_2095.jpg

IMG_2104.jpg IMG_2118.jpg IMG_2120.jpg

IMG_2128.jpg IMG_2131.jpg IMG_2139.jpg

IMG_2144.jpg IMG_2147.jpg IMG_2193.jpg

IMG_2198.jpg IMG_2206.jpg IMG_2216.jpg

IMG_2222.jpg IMG_2228.jpg IMG_2234.jpg

IMG_2244.jpg IMG_2249.jpg IMG_2252.jpg

IMG_2263.jpg IMG_2284.jpg IMG_2300.jpg

IMG_2473.jpg IMG_2499.jpg IMG_2513.jpg

IMG_2533.jpg IMG_2550.jpg IMG_2653.jpg

IMG_2745.jpg IMG_2752.jpg IMG_2787.jpg

IMG_2791.jpg IMG_2809.jpg IMG_2861.jpg

IMG_2874.jpg IMG_2879.jpg IMG_2906.jpg

IMG_2940.jpg IMG_2948.jpg IMG_2967.jpg

IMG_3031.jpg IMG_3044.jpg IMG_3058.jpg

IMG_3059.jpg IMG_3063.jpg IMG_3103.jpg

IMG_3116.jpg IMG_3137.jpg IMG_3148.jpg

IMG_3149.jpg IMG_3174.jpg IMG_3179.jpg

IMG_3182.jpg IMG_3189.jpg IMG_3198.jpg

IMG_3204.jpg IMG_3215.jpg IMG_3229.jpg

IMG_3236.jpg IMG_3246.jpg IMG_3250.jpg

IMG_3253.jpg IMG_3256.jpg IMG_3271.jpg

IMG_3273.jpg IMG_3282.jpg IMG_3293.jpg

IMG_3341.jpg IMG_3349.jpg IMG_3362.jpg

IMG_3396.jpg IMG_3417.jpg IMG_3425.jpg

IMG_3434.jpg IMG_3445.jpg IMG_3479.jpg

IMG_3498.jpg IMG_3502.jpg IMG_3522.jpg

IMG_3529.jpg IMG_3535.jpg IMG_3559.jpg

IMG_3573.jpg