This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

            ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จะดำเนินการเปิดศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้และกิจกรรมจากส่วนกลาง และเพื่อให้การบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่สถานประกอบการในภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่ โดยการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในภูมิภาค โดยมี พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ และ นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

           ในการนี้ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอเรียนเชิญท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ อาคารเลขที่ ๗๘ ถนนโชติวิทยะกุล ๓  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  รายละเอียดกำหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.๐ ๒๘๘๕ ๒๓๘๔-๘๕

 

 

 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการ