This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

          นายประพันธ์  ปุษยไพบูลย์  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานนิทรรศการ กิจกรรมเวทีกลาง และกิจกรรมพิเศษ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓  (การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒   ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๗  เพื่อสรุปผลการจัดงาน  การจัดกิจกรรม และประเมินผลภาพรวมการจัดงานในปีที่ผ่านมา  และในที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอรูปแบบเนื้อหาในการจัดนิทรรศการ  กิจกรรมเวทีกลาง  และกิจกรรมพิเศษ  เพื่อเตรียมพร้อมการจัดงานในปีนี้