This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

พลเอก อภิชาต  แสงรุ่งเรือง  ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๖๑

           เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีระเบียบ วินัย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจะนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นสื่อประสานความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความรักและความเข้าใจต่อกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น


          พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระทรวงแรงงานในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การมีส่วนร่วมระหว่างพี่-น้องในสังกัดกระทรวงแรงงานด้วยกัน รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามขอให้ข้อคิดแก่นักกีฬาทั้งหลายว่า จงใช้กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรี เพื่อก่อให้เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งถ้าทุกคนได้นำหลักดังกล่าวมาปฏิบัติแล้ว กีฬาจะเป็นปัจจัยนำมาซึ่งประโยชน์สุขอย่างแท้จริง