สสปท. มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ SMEs ที่ผ่านการประเมินตามโครงการ Safety Standard for SMEs : SSS และโครงการจัดทำมาตรฐาน/องค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับสถานประกอบกิจการขนส่ง

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) จัดงานมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ SMEs ที่ผ่านการประเมินตามโครงการ Safety Standard for SMEs : SSS และโครงการจัดทำมาตรฐาน/องค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับสถานประกอบกิจการขนส่ง  ณ ห้องบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  โดยได้รับเกียรติจาก  พลเอก อภิชาต  แสงรุ่งเรือง  ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นประธานในพิธีและร่วมรับฟังการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านการประเมินตามโครงการ Safety Standard for SMEs : SSS และโครงการจัดทำมาตรฐาน/องค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับสถานประกอบกิจการขนส่งในโครงการนี้มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๒ แห่ง และผ่านการประเมินด้านการนำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ไปดำเนินงาน จนได้รับรางวัล Platinum ทั้งสิ้น ๑๒ แห่ง ระดับ Silver ๑ แห่ง และระดับ Basic ๑๕ แห่ง และที่ไม่ผ่านการประเมินอีก ๔ แห่ง

        พลเอก อภิชาต กล่าวว่า “สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในด้านการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการนำเข้าสินค้าต่างประเทศและเป็นจุดเริ่มต้นในการประกอบการธุรกิจที่เชื่อมโยงกับกิจการขนาดใหญ่ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โพลิเมอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รวมทั้งที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส โดยทุกฝ่ายมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในกลุ่มพลาสติกและเคมีภัณฑ์ และกลุ่มประเภทกิจการขนส่ง มีระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการลดการประสบอันตรายของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อนำไปสู่ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นหรือมาตรฐานระดับสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศให้แข็งแกร่งยั่งยืนต่อไป”

  

266-1.jpg 266-10.jpg 266-11.jpg

266-12.jpg 266-13.jpg 266-14.jpg

266-15.jpg 266-16.jpg 266-17.jpg

266-18.jpg 266-19.jpg 266-2.jpg

266-20.jpg 266-21.jpg 266-22.jpg

266-23.jpg 266-24.jpg 266-25.jpg

266-26.jpg 266-27.jpg 266-28.jpg

266-29.jpg 266-3.jpg 266-30.jpg

266-31.jpg 266-32.jpg 266-33.jpg

266-34.jpg 266-35.jpg 266-36.jpg

266-37.jpg 266-38.jpg 266-39.jpg

266-4.jpg 266-40.jpg 266-41.jpg

266-42.jpg 266-43.jpg 266-44.jpg

266-46.jpg 266-47.jpg 266-48.jpg

266-49.jpg 266-5.jpg 266-6.jpg

266-7.jpg 266-8.jpg 266-9.jpg