เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาแผนการดำเนินการประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

     ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์ความปลอดภัยเขต ๑-๑๒ และแกนนำเครือข่ายชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า ๗๐ ท่าน โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งและสนับสนุนองค์กรเครือข่ายความปลอดภัยในการทํางาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและที่สำคัญคือต้องการยกระดับเครือข่ายภาคีภาคสู่ความร่วมมือในระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Safety Thailand ที่มุ่งสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน

 

3P6A1660.jpg 3P6A1661.jpg 3P6A1666.jpg

3P6A1672.jpg 3P6A1674.jpg 3P6A1675.jpg

3P6A1677.jpg 3P6A1684.jpg 3P6A1687.jpg

3P6A1688.jpg 3P6A1691.jpg 3P6A1700.jpg

3P6A1713.jpg 3P6A1718.jpg 3P6A1722.jpg

3P6A1723.jpg 3P6A1727.jpg 3P6A1751.jpg

3P6A1758.jpg 3P6A1763.jpg 3P6A1766.jpg

3P6A1772.jpg 3P6A1775.jpg 3P6A1783.jpg

3P6A1784.jpg 3P6A1788.jpg 3P6A1800.jpg

3P6A1809.jpg 3P6A1811.jpg 3P6A1812.jpg

3P6A1818.jpg 3P6A1820.jpg 3P6A1824.jpg

3P6A1826.jpg 3P6A1831.jpg 3P6A1833.jpg

3P6A1835.jpg 3P6A1853.jpg 3P6A1854.jpg

3P6A1856.jpg 3P6A1859.jpg 3P6A1869.jpg

3P6A1875.jpg 3P6A1885.jpg 3P6A1891.jpg

3P6A1895.jpg 3P6A1907.jpg