This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาแผนการดำเนินการประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

     ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์ความปลอดภัยเขต ๑-๑๒ และแกนนำเครือข่ายชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า ๗๐ ท่าน โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งและสนับสนุนองค์กรเครือข่ายความปลอดภัยในการทํางาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและที่สำคัญคือต้องการยกระดับเครือข่ายภาคีภาคสู่ความร่วมมือในระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Safety Thailand ที่มุ่งสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน