สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๙ (สงขลา) ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนบน และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สยามนครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้ธีมงาน "Culture of Prevention for Safety Thailand”  โดยมี พลเอก  อภิชาต  แสงรุ่งเรือง  ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นประธานในพิธีเปิด

    สสปท. ในฐานะหน่วยงานภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นภูมิภาคสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “Safety Thailand ในมิติ การมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย” เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงป้องกัน ให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืน ในงานมีกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสัมมนาวิชาการ รวมทั้ง พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์” ระดับต้น สาหรับภาคใต้ และรางวัลโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๑ แก่สถานประกอบกิจการ SMEs ในจังหวัดสงขลา ฯลฯ

  

DSC_6033.jpg DSC_6037.jpg DSC_6040.jpg

DSC_6043.jpg DSC_6045.jpg DSC_6047.jpg

DSC_6048.jpg DSC_6052.jpg DSC_6053.jpg

DSC_6056.jpg DSC_6061.jpg DSC_6064.jpg

DSC_6066.jpg DSC_6072.jpg DSC_6078.jpg

DSC_6085.jpg DSC_6086.jpg DSC_6088.jpg

DSC_6090.jpg DSC_6092.jpg DSC_6095.jpg

DSC_6097.jpg DSC_6101.jpg DSC_6105.jpg

DSC_6111.jpg DSC_6113.jpg DSC_6114.jpg

DSC_6115.jpg DSC_6116.jpg DSC_6117.jpg

DSC_6119.jpg DSC_6122.jpg DSC_6124.jpg

DSC_6126.jpg DSC_6131.jpg DSC_6134.jpg

DSC_6155.jpg DSC_6158.jpg DSC_6161.jpg

DSC_6164.jpg DSC_6167.jpg DSC_6169.jpg

DSC_6171.jpg DSC_6172.jpg DSC_6173.jpg

DSC_6178.jpg DSC_6180.jpg DSC_6181.jpg

DSC_6186.jpg DSC_6191.jpg DSC_6194.jpg

DSC_6198.jpg DSC_6199.jpg DSC_6201.jpg

DSC_6221.jpg DSC_6225.jpg DSC_6226.jpg

DSC_6229.jpg DSC_6236.jpg DSC_6239.jpg

DSC_6245.jpg DSC_6246.jpg DSC_6250.jpg

DSC_6251.jpg DSC_6252.jpg DSC_6254.jpg

DSC_6266.jpg DSC_6269.jpg DSC_6273.jpg

DSC_6276.jpg DSC_6278.jpg DSC_6280.jpg

DSC_6285.jpg DSC_6286.jpg DSC_6291.jpg

DSC_6297.jpg DSC_6300.jpg DSC_6302.jpg

DSC_6304.jpg DSC_6391.jpg DSC_6394.jpg

DSC_6398.jpg DSC_6399.jpg DSC_6401.jpg

DSC_6402.jpg DSC_6415.jpg DSC_6418.jpg

DSC_6423.jpg DSC_6426.jpg DSC_6437.jpg

DSC_6440.jpg DSC_6446.jpg DSC_6451.jpg

DSC_6462.jpg DSC_6468.jpg DSC_6471.jpg

DSC_6479.jpg DSC_6482.jpg DSC_6483.jpg

DSC_6486.jpg DSC_6487.jpg DSC_6488.jpg

DSC_6489.jpg DSC_6498.jpg DSC_6508.jpg

DSC_6533.jpg