สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือตอนล่าง และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ  โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


      โดยในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ได้แก่ สัมนาวิชาการ นิทรรศการด้านความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับต้น ที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ


     ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) สสปท. กล่าวว่า สสปท. ในฐานะหน่วยงานภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นภูมิภาคที่ 4 แล้ว สอดคล้องกับนโยบาย “Safety Thailand ในมิติ การมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย”เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงป้องกัน ให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืน

 

249-1.jpg DSC_5554.jpg DSC_5556.jpg

DSC_5560.jpg DSC_5561.jpg DSC_5562.jpg

DSC_5564.jpg DSC_5566.jpg DSC_5567.jpg

DSC_5568.jpg DSC_5572.jpg DSC_5576.jpg

DSC_5582.jpg DSC_5599.jpg DSC_5603.jpg

DSC_5612.jpg DSC_5616.jpg DSC_5625.jpg

DSC_5631.jpg DSC_5642.jpg DSC_5648.jpg

DSC_5650.jpg DSC_5651.jpg DSC_5655.jpg

DSC_5656.jpg DSC_5657.jpg DSC_5658.jpg

DSC_5659.jpg DSC_5660.jpg DSC_5665.jpg

DSC_5666.jpg DSC_5671.jpg DSC_5676.jpg

DSC_5682.jpg DSC_5684.jpg DSC_5693.jpg

DSC_5694.jpg DSC_5697.jpg DSC_5706.jpg

DSC_5713.jpg DSC_5715.jpg DSC_5722.jpg

DSC_5724.jpg DSC_5728.jpg DSC_5731.jpg

DSC_5737.jpg DSC_5739.jpg DSC_5742.jpg

DSC_5744.jpg DSC_5749.jpg DSC_5756.jpg

DSC_5759.jpg DSC_5761.jpg DSC_5767.jpg

DSC_5769.jpg DSC_5771.jpg DSC_5782.jpg

DSC_5804.jpg DSC_5830.jpg DSC_5835.jpg

DSC_5853.jpg DSC_5862.jpg DSC_5864.jpg

DSC_5866.jpg DSC_5871.jpg DSC_5878.jpg

DSC_5893.jpg DSC_5897.jpg DSC_5909.jpg

DSC_5912.jpg DSC_5924.jpg DSC_5926.jpg

DSC_5930.jpg DSC_5966.jpg DSC_5970.jpg

DSC_5979.jpg DSC_5990.jpg DSC_5994.jpg

DSC_5997.jpg DSC_6002.jpg