This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  กำหนดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับต้น ประจำปี ๒๕๖๑ ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

 

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
     

ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

  ๒๕-๒๖ ก.ค. ๖๑

  โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

  ๒-๓ ส.ค. ๖๑

  โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น

     

ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

  ๒๙-๓๐ ส.ค. ๖๑

  โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

     

ภาคใต้ จ.สงขลา

  ๖-๗ ก.ย. ๖๑

  สยามนครินทร์  หาดใหญ่

 

        สถาบันฯ จึงขอให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับต้น ในเขตภาคตะวันตก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  และภาคใต้   ลงทะเบียนแจ้งชื่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณในเขตภูมิภาคของท่านก่อนวันจัดงาน  *ยกเว้นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก  รวมทั้งสถานประกอบกิจการที่ไม่ได้แจ้งยืนยันเข้าร่วมพิธีมอบฯ   สถาบันฯ จะจัดส่งใบประกาศเกียรติคุณให้ทางไปรษณีย์ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

 

 ลงทะเบียนแจ้งชื่อเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๐ (คุณณัฐชานันท์)