พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินั่ม ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง (ยกเว้นระดับต้น) แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ (Zero Accident Campaign 2018)   วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ขอให้สถานประกอบการตรวจสอบรายชื่อและลำดับการรับรางวัล  หากมีการแก้ไขให้แจ้งมายังอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  หากประสงค์จะขอยกเลิกการเข้ารับรางวัลกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ

  • วันมอบรางวัล วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  สามารถติดต่อขอใช้บริการร้านถ่ายภาพ (มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่บริเวณหน้าห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑-๒๐๓
  • สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลระดับต้น สสปท.จะแจ้งการรับใบประกาศให้ทราบในภายหลัง

 

 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ

  

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๓๐๔ (คุณศุภชัย)

 

กำหนดการพิธีประกาศเกียรติคุณ (Zero Accident Campaign 2018)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑-๒๐๓ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

.................................................................... 

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.          ลงทะเบียนหน้าห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑ – ๒๐๓

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.          ผู้แทนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับรางวัลพร้อมกัน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑ – ๒๐๓ เพื่อซักซ้อมการรับรางวัล

เวลา ๐๙.๓๐ น.                       ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสถานประกอบกิจการ แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑ – ๒๐๓

เวลา ๑๐.๐๐ น.                     - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ประธานในพิธี

                                                ถึงห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑ – ๒๐๓

การแสดงนำเข้าสู่งาน

ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ กล่าวรายงาน

ประธานกล่าวปาฐกถา “ Culture Of Prevention For Safety Thailand

สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน”

ประธานเปิดงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒

ประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Zero Accident Campaign2018)

หมายเหตุ       

  • การแต่งการของผู้เข้ารับรางวัลใส่ชุดสุภาพ สูทสากล
  • ขอความร่วมมือผู้แทนสถานประกอบกิจการทุกท่าน เมื่อรับรางวัลเรียบร้อยแล้วกรุณากลับมายังที่นั่งเดิมจนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จ