This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

         ตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมการประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2018 เพื่อให้เป็นตัวแทนการประชาสัมพันธ์งานด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ และสื่อสารองค์ความรู้สู่ผู้ปฏิบัติงาน

         คณะกรรมการตัดสินการประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2018 ดำเนินการประชุมพิจารณาใบสมัครและวิดีโอของผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ และมีมติให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศนี้ เข้ารับการฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกผู้มีคะแนน ๕ ลำดับแรกชาย และ ๕ ลำดับแรกหญิง เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะตัดสินในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 หมายเหตุ คณะกรรมการฯ จะประสานแจ้งรายละเอียดให้ผู้มีรายชื่อทราบถึงกำหนดการและการเตรียมตัววันฝึกอบรมอีกครั้ง

๑.  Safety Youth Brand Ambassador 2018 (ชาย)   

๑) นายพงศธร             ศรีบัวรินทร์

๒) นายคณาธิป           จุลวัจน์

๓) นายนที                 อ่อนโอน

๔) นายวรพล               สงชุม

๕) นายชนะชัย             บุริทัด

๖) นายภัคศรัญย์          นวสรณ์สิริ

๗) นายวัชรพงศ์           เมืองจันทร์

๘) นายทิวากร             เสาศิริ

๙) นายณัฐพล              แสงนาค

๑๐) นายก้องกิดากร       ยศมูล

๑๑) นายเจษฎากร        เมืองชุม

๑๒) นายภานุวัฒน์        มาจิตตะ

 

๒.  Safety Youth Brand Ambassador 2018 (หญิง)  

๑) นางสาวศศิวิมล         จะนะจินา

๒) นางสาวภารดี          วัยวัฒน์

๓) นางสาวสุภาคีนี        กาเว 

๔) นางสาวฐิติภรณ์        แก้วแย้ม

๕) นางสาวพรทิพา        เจริญผล

๖) นางสาวศิรินรัตน์       พะเนตรัมย์

๗) นางสาวกัญญารัตน์    แสงนิล

๘) นางสาวมนทิรา        พลเที่ยง

๙) นางสาวช่อผกา         เพชรงาม

๑๐) นางสาวพิชญานิน    แทนสา

๑๑) นางสาวศจีนุช        ไชยวุฒิ

๑๒) นางสาวจิตติกาญจน์ คุณเวียง

๑๓) นางสาวพัชริดา       ก้องฝั่น

        ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินฯ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวทุกท่าน เข้ารับการฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เพื่อคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  หากท่านใดไม่เข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จักถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

 

 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ

 

ภาพบรรยากาศการตัดสินโดยคณะกรรมการ