This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
02 448 9111

    สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลสร้างกลไกและประสานความเชื่อมโยงในการให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างยั่งยืน

    การประกวดฯจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยอาศัยผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ เป็นผู้แทนในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดกิจรรมรณรงค์ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยของสถาบันฯ

    
ภาพการประกวด Safety Smart & Smile Contest 2017

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาถ่ายทอดนำเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
 • เพื่อให้มี Safety Youth Brand Ambassador ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบัน
 • เพื่อประชาสัมพันธ์งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ

 

ประเภทการแข่งขันประกวด“Safety Youth Brand Ambassador 2018

การประกวดฯ ใช้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปทำงานในสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ให้มีแนวความคิดที่ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมีการทำงานด้านความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) เพื่อจะใช้เป็น Safety Youth Brand Ambassador สำหรับการประชาสัมพันธ์ด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการทำกิจกรรมอื่น ๆ

  

คุณสมบัติ

 • ชาย – หญิง (ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๔)
 • สัญชาติไทย
 • ต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถาบันการศึกษาโดยมีหนังสือรับรอง อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม จากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด
 • มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการฯ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจงานการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • มีใจรักในการเป็นอาสาสมัครและเคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

 

หลักเกณฑ์การประกวด

รอบการประกวดแบ่งเป็น ๒ รอบ

รอบที่ ๑    รอบคัดเลือก

พิจารณาจากเอกสารการสมัครและคลิปวิดีโอ

โดยคลิปวิดีโอคณะกรรมการจะพิจารณาจากบุคลิกภาพและการนำเสนอ  (ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)

รอบที่ ๒    รอบตัดสิน

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ประกวดต้องนำเสนอให้สอดคล้องกับความปลอดภัยฯ ในรูปแบบที่น่าสนใจ และตอบคำถามกรรมการ 
(วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้เข้ารอบตัดสินต้องเข้าร่วม Workshop  เพื่อฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพโดยวิทยากรมืออาชีพ ก่อนวันแข่งขันรอบตัดสิน)

การตัดสิน รวม ๑๐๐ คะแนน ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • บุคลิกภาพ ไหวพริบ ๒๐ คะแนน
 • ทัศนคติ  ๒๐ คะแนน
 • การนำเสนอ ๓๐ คะแนน
 • ตอบคำถาม  ๓๐ คะแนน

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา
 • หนังสือรับรองอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ๑ ภาพ และรูปถ่ายเต็มตัวในอริยาบถต่างๆ ไม่ตำกว่า ๓ ภาพ
 • คลิปวีดีโอแนะนำตัวเองเบื้องต้นความยาว ๓ – ๕ นาที
 • รายละเอียดในคลิปวิดีโอ ประกอบด้วย

-ชื่อ- นามสกุล

-ชื่อเล่น

- สถาบันการศึกษา

- เหตุผลที่เลือกเรียกสาขาวิชานี้ ?

- ถ้าได้ตำแหน่งนี้อยากจะสนับสนุนส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยให้เป็นที่รู้จักได้อย่างไร ?

  

กำหนดการรับสมัคร  

 • ตั้งแต่วันนี้

  จนถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร

ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนทางไปรษณีย์ (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) มายัง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
(สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม)  เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

{วงเล็บมุมซองว่า  ประกวด “Safety Youth Brand Ambassador 2018”}

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

 • โทร. ๐๒ ๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๕๐๖ , ๕๐๘ (คุณกมลฐิติ และคุณสุคนธา) 

 

กำหนดการประกวด

 • ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑      ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการเข้ารอบชิงชนะเลิศทางเว็บไซต์ www.tosh.or.th

 • ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑    Workshop ฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประกวด (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ)

 • ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑    การประกวดรอบตัดสิน  ผู้สมัครจะต้องขึ้นประกวดในเวทีกลาง งานความปลอดภัยฯ (แสดงความสามารถและตอบคำถามกรรมการ)

 • ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑    หลังการประกวดเสร็จสิ้น ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล ณ เวทีกลางงานความปลอดภัยฯ  (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 

รางวัล

ผู้ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ (ผู้ชาย จำนวน ๑ รางวัล, ผู้หญิง จำนวน ๑ รางวัล)

สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ

๑. โล่เกียรติยศ 

๒. สายสะพาย

๓.  ทุนการศึกษาท่านละ ๒๐,๐๐๐ บาท

 

ผู้ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๑ (ผู้ชาย จำนวน ๑ รางวัล, ผู้หญิง จำนวน ๑ รางวัล)

สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ

๑. โล่เกียรติยศ 

๒. สายสะพาย

๓.  ทุนการศึกษาท่านละ ๑๕,๐๐๐ บาท

 

ผู้ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ (ผู้ชาย จำนวน ๑ รางวัล, ผู้หญิง จำนวน ๑ รางวัล)

สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ

๑. โล่เกียรติยศ 

๒. สายสะพาย

๓. ทุนการศึกษาท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 

หมายเหตุ

 • ขณะทำการประกวด หากเกิดข้อผิดพลาดจากซาวด์หรือภาพของผู้เข้าประกวดที่เตรียมมาเองซึ่งไม่ได้เกิดจากเครื่องเสียง ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบและต้องอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้ชี้ขาด

 

ผลการดำเนินกิจกรรม

 

 ฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพและเฟ้นหาผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ SAFETY YOUTH... 

ฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพและเฟ้นหาผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ Safety Youth Brand Ambassador 2018

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “SAFETY YOUTH BRAND AMBASSADOR 2018” 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “Safety Youth Brand Ambassador 2018”