This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
02 448 9111

    สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลสร้างกลไกและประสานความเชื่อมโยงในการให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างยั่งยืน

    การประกวดฯจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยอาศัยผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ เป็นผู้แทนในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดกิจรรมรณรงค์ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยของสถาบันฯ

    
ภาพการประกวด Safety Smart & Smile Contest 2017

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาถ่ายทอดนำเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
 • เพื่อให้มี Safety Youth Brand Ambassador ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบัน
 • เพื่อประชาสัมพันธ์งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ

 

ประเภทการแข่งขันประกวด“Safety Youth Brand Ambassador 2018

การประกวดฯ ใช้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปทำงานในสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ให้มีแนวความคิดที่ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมีการทำงานด้านความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) เพื่อจะใช้เป็น Safety Youth Brand Ambassador สำหรับการประชาสัมพันธ์ด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการทำกิจกรรมอื่น ๆ

  

คุณสมบัติ

 • ชาย – หญิง (ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๔)
 • สัญชาติไทย
 • ต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถาบันการศึกษาโดยมีหนังสือรับรอง อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม จากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด
 • มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการฯ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจงานการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • มีใจรักในการเป็นอาสาสมัครและเคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

 

หลักเกณฑ์การประกวด

รอบการประกวดแบ่งเป็น ๒ รอบ

รอบที่ ๑    รอบคัดเลือก

พิจารณาจากเอกสารการสมัครและคลิปวิดีโอ

โดยคลิปวิดีโอคณะกรรมการจะพิจารณาจากบุคลิกภาพและการนำเสนอ  (ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)

รอบที่ ๒    รอบตัดสิน

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ประกวดต้องนำเสนอให้สอดคล้องกับความปลอดภัยฯ ในรูปแบบที่น่าสนใจ และตอบคำถามกรรมการ 
(วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้เข้ารอบตัดสินต้องเข้าร่วม Workshop  เพื่อฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพโดยวิทยากรมืออาชีพ ก่อนวันแข่งขันรอบตัดสิน)

การตัดสิน รวม ๑๐๐ คะแนน ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • บุคลิกภาพ ไหวพริบ ๒๐ คะแนน
 • ทัศนคติ  ๒๐ คะแนน
 • การนำเสนอ ๓๐ คะแนน
 • ตอบคำถาม  ๓๐ คะแนน

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา
 • หนังสือรับรองอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ๑ ภาพ และรูปถ่ายเต็มตัวในอริยาบถต่างๆ ไม่ตำกว่า ๓ ภาพ
 • คลิปวีดีโอแนะนำตัวเองเบื้องต้นความยาว ๓ – ๕ นาที
 • รายละเอียดในคลิปวิดีโอ ประกอบด้วย

-ชื่อ- นามสกุล

-ชื่อเล่น

- สถาบันการศึกษา

- เหตุผลที่เลือกเรียกสาขาวิชานี้ ?

- ถ้าได้ตำแหน่งนี้อยากจะสนับสนุนส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยให้เป็นที่รู้จักได้อย่างไร ?

  

กำหนดการรับสมัคร  

 • ตั้งแต่วันนี้

  จนถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร

ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนทางไปรษณีย์ (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) มายัง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
(สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม)  เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

{วงเล็บมุมซองว่า  ประกวด “Safety Youth Brand Ambassador 2018”}

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

 • โทร. ๐๒ ๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๕๐๖ , ๕๐๘ (คุณกมลฐิติ และคุณสุคนธา) 

 

กำหนดการประกวด

 • ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑      ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการเข้ารอบชิงชนะเลิศทางเว็บไซต์ www.tosh.or.th

 • ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑    Workshop ฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประกวด (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ)

 • ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑    การประกวดรอบตัดสิน  ผู้สมัครจะต้องขึ้นประกวดในเวทีกลาง งานความปลอดภัยฯ (แสดงความสามารถและตอบคำถามกรรมการ)

 • ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑    หลังการประกวดเสร็จสิ้น ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล ณ เวทีกลางงานความปลอดภัยฯ  (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 

รางวัล

ผู้ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ (ผู้ชาย จำนวน ๑ รางวัล, ผู้หญิง จำนวน ๑ รางวัล)

สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ

๑. โล่เกียรติยศ 

๒. สายสะพาย

๓.  ทุนการศึกษาท่านละ ๒๐,๐๐๐ บาท

 

ผู้ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๑ (ผู้ชาย จำนวน ๑ รางวัล, ผู้หญิง จำนวน ๑ รางวัล)

สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ

๑. โล่เกียรติยศ 

๒. สายสะพาย

๓.  ทุนการศึกษาท่านละ ๑๕,๐๐๐ บาท

 

ผู้ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ (ผู้ชาย จำนวน ๑ รางวัล, ผู้หญิง จำนวน ๑ รางวัล)

สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ

๑. โล่เกียรติยศ 

๒. สายสะพาย

๓. ทุนการศึกษาท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 

หมายเหตุ

 • ขณะทำการประกวด หากเกิดข้อผิดพลาดจากซาวด์หรือภาพของผู้เข้าประกวดที่เตรียมมาเองซึ่งไม่ได้เกิดจากเครื่องเสียง ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบและต้องอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้ชี้ขาด

 

ผลการดำเนินกิจกรรม

 

 ฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพและเฟ้นหาผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ SAFETY YOUTH... 

ฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพและเฟ้นหาผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ Safety Youth Brand Ambassador 2018

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “SAFETY YOUTH BRAND AMBASSADOR 2018” 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “Safety Youth Brand Ambassador 2018”

 

การประกวด SAFETY YOUTH BRAND AMBASSADOR 2018 รอบตัดสิน 
การประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2018 รอบตัดสิน