This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

หลักการและเหตุผล

เป็นโครงการความร่วมมือเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้หยิบยกปัญหาอุบัติเหตุจากการก่อสร้างที่เกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้งระหว่างการก่อสร้าง ที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรผ่านพื้นที่ก่อสร้างได้รับความเสียหาย จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากงานก่อสร้างในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประสบเหตุถึง 8,637 คน และอันตรายรุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต เฉลี่ยปีละ 150 คน  ทำให้ทั้งสามองค์กรมีความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง จึงร่วมมือกันในทางวิชาการและวิชาชีพ จัดทำคู่มือ “ความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบราง”  ขึ้น เพื่อให้วิศวกร ผู้ควบคุมงาน และแรงงาน ซึ่งมีความรู้เรื่องความปลอดภัย และอาชีวอนามัยอยู่บ้างแล้ว ได้นำมาประกอบใช้กับการทำงานได้อย่างเข้าใจมากขึ้น   และในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะพัฒนาหลักสูตรให้เข้มข้นมากขึ้น สำหรับสร้างบุคลากรให้สามารถเป็นผู้ให้ความรู้กับบุคคลากรในหน่วยงานของตนเองได้ในอนาคต โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.00 น.

ลงทะเบียน

 
08.45 น.

พิธีเปิด

 
09.00 น.

นโยบายการบริหารด้านความปลอดภัย

โดย ชัยธนา  ไชยมงคล   ผู้อำนวยการ สสปท.

 
09.30 น.

กฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

บรรยายโดย คุณวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์ กรรมการ วสท.

 
13.00 น.

คู่มือความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า

บรรยายโดย  ผศ.ดร.รัฐภูมิ  ปริชาตปรีชา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.อนันต์ชัย  อยู่แก้ว  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
 

วันที่จัด

27/12/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม 1 ขั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

สมัครฟรี

จำนวนที่รับ  100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

 

 

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ แนมสัย

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตรการอบรม-ความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า-27-ธันวาคม-2560-2.pdf