This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

     นับตั้งแต่การจัดตั้ง สสปท. ในวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘  สสปท. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน

ในส่วนของการประยุกต์ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั้น  สสปท. ได้จัดทำกลยุทธ์ ที่เรียกว่า SEED “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความปลอดภัย” เพื่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้เข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมล็ดพันธุ์ระยะที่ ๑ Standardization, Research and Development

การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และผลงานการวิจัยต่างๆ

     เมล็ดพันธุ์ที่เราบ่มเพาะ คือ การเริ่มต้น และพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยได้นำเอาไปปฏิบัติ เช่น เราพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง/ มาตรฐานความปลอดภัยการทำงานกับสารเคมี/ มาตรฐานอื่นๆ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม  โดยเรามีนักวิจัยของ สสปท. ทำหน้าที่ในการทำงานวิจัย และผลิตนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

     นอกจากนี้เรายังดำเนินงานโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ต่างๆ  โดยมุ่งเน้นไปยังโครงการ และกิจกรรมที่สำคัญๆ ที่จะช่วยลดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน เช่น โครงการความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก  โครงการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และโครงการอื่นๆ เป็นต้น

เมล็ดพันธุ์ระยะที่ ๒  Engagement of all stake holders

การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อนำมาตรฐานลงสู่การปฏิบัติ

      เมื่อสิ้นสุดระยะที่ ๑ ก็ส่งผ่านมายังเมล็ดพันธุ์ระยะที่ ๒ นั่นคือ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ซึ่งเราจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายความปลอดภัย ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเรามองว่าการนำมาตรฐาน งานวิจัย นวัตกรรม และการให้บริการด้านวิชาการ  ไปประยุกต์ใช้ได้ทั่วประเทศนั้น ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายนายจ้าง ลูกจ้าง อาจารย์ในสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ของภาครัฐโดย สสปท. เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดประชุมวางแผน และทบทวนการทำงานร่วมกันเรายังได้ร่วมกันจัดงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในแต่ละภูมิภาค และจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีต่อแรงงานทั้งภายในและภายนอกระบบกว่า ๓๐ ล้านคน

เมล็ดพันธุ์ระยะที่ ๓ Education for all interested parties

จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติจากการปฏิบัติสู่การเรียนรู้

     หลังจากผ่านพ้นการเติบโตของเมล็ดพันธุ์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ทั้ง 2 ระยะ ก็จะถูกส่งผ่านมายังเมล็ดพันธุ์ระยะที่ 3  มาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม และจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นักเรียน/นักศึกษา ตลอดจนนายจ้าง และลูกจ้างให้ได้รับความรู้ มีทักษะ และสามารถพัฒนางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ให้ตอบรับกับอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในประเทศ อีกทั้งมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในเชิงป้องกันอีกด้วย

เมล็ดพันธุ์ระยะที่ ๔ Development of our employees

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดกับทุกคนในสังคม

    และในที่สุดก็ถึงหน้าที่ของเรา เราเปรียบเสมือนดินที่ดี สำหรับการเติบโตจากเมล็ดพันธุ์เป็นต้นไม้ใหญ่เพราะ สสปท. “มองคนเป็นจุดศูนย์กลาง” ดังนั้นนับตั้งแต่ การสรรหา และคัดเลือกเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่เข้ามาใหม่ เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสามารถทำงานให้ตอบสนองต่อพันธกิจของ สสปท. โดยอยู่บนพื้นฐาน ๔ ข้อที่สำคัญ  คือ

  • ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • การการสร้างความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้บริการที่ดี
  • การสร้างความสามัคคี และความสุขภายในองค์กร และ
  • การสร้างจริยธรรมที่ดี โดยเน้นการป้องกันการคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ

อีกทั้งเรามีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หรือที่เรียกว่า Public Management Quality Award อีกด้วย

 

 

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐  สสปท.ได้ถ่ายทำวิดีโอ   เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้น  โดยได้นำน้องๆ จากเวทีการประกวด Safety Smart&Smile Contest 2017  มาเป็นตัวแทนเล่าถึงกลยุทธ์ที่เรียกว่า SEED “เมล็ดพันธุ์ความปลอดภัย”

 

 

ตัวแทนจากน้องๆ Safety Smart&Smile Contest 2017

นายภัทรพล แสงนาค
จป.วิชาชีพ  บริษัท เอ็นเอ็มบี มินีแบ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวชัชฎา มะพล
จป.วิชาชีพ  บริษัท 3M (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวกัญญามาศ อินสระเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายชนินทร์ ทนคง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต