This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

      วัฒนธรรมคือสิ่งที่บุคคลหรือองค์กรนั้นๆ ยึดถือและปฏิบัติกันมาตามความเชื่อและความรู้สึก  จึงส่งผลให้การกระทำของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันและวัฒนธรรมความปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน หากต้องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยหลายองค์ประกอบ โดยมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติให้แก่สถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการและบุคลากรทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับใช้กับงานต่าง ๆ ได้  [ ดูข้อมูล M D C เพิ่มเติม ]

           สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ : "การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงปฏิบัติ ด้วย MDC"  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ รวมถึงนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ หรือผู้สนใจทั่วไป  สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปขยายผล ปรับปรุง พัฒนา  สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการหรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

   วันที่สัมมนา : 15 ธันวาคม 2565   เวลา :  08.30-16.00 น.

   สถานที่สัมมนา :  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

   วิทยากร : ว่าที่ร้อยตรีอุดร สุวรรณโค (ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ และวิทยากรอิสระ)

 

เงื่อนไขการสมัครสัมมนา

•  สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา

•  จป.วิชาชีพ  จป.เทคนิค  และ จป.เทคนิคขั้นสูง สามารถนำไปสะสมชั่วโมงอบรมเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงได้

•  ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา

 

ตัวอย่างกำหนดการสัมมนา

09.00 – 12.00 น.

•  รู้จัก MDC

•  Workshop : สร้างความตระหนัก

•  Workshop : ทำอย่างไรให้อยากสวมใส่ PPE

•  Workshop : ฟังด้วยใจ - ให้คำปรึกษา

12.00 - 13.00 น.

•  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.

•  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

•  บันได 4 ขั้น พฤติกรรมความปลอดภัย

•  Workshop : แผนงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

หมายเหตุ :  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

 

รับสมัครจำนวนจำกัด 50 ท่าน

(สงวนสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 1 คนต่อ 1 สถานประกอบกิจการ)

    

 

สอบถามเพิ่มเติม

•  คุณศุภชัย  แสงพวง

•  โทร 0-2448-9111 ต่อ 510, 061-4201373 

•  E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.