สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ : การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในงานคลังสินค้าและขนส่ง (Warehouse & Transportation Safety Performance)  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่ทำงานด้านคลังสินค้าและขนส่งในสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปขยายผล ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้เกิดความปปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

วิทยากร : นายปรนิก แตงทองคํา  (ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์)

ตัวอย่างกำหนดการสัมมนา

08.30 - 09.00 น.

•  ลงทะเบียน

•  Safety Moment

•  แนวคิดหลักการความเป็นมาทางด้านโลจิสติกส์

•  กิจกรรมในระบบคลังสินค้าและระบบขนส่งและหลักการทำงานด้วยความปลอดภัย

13.00 - 16.00 น.

•  การใช้ระบบเครื่องมือ BBS , Stop Work, JSA , HaZob, NM, Checklist เพื่อลดความเลี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

•  Workshop โดยใช้แนวคิด Pareto 80/20 มาวางแผนระบบคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประเมินการทำงานในการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อลดอัตราความเสี่ยง

•  พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 - 13.00 น.
•  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

 

 

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 

 

เงื่อนไขการสมัครสัมมนา

•  สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา

•  ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา

•  ผู้เข้าสัมมนาต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2 เข็ม และมีผลการตรวจหาเชื้อด้วย ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง

•  วันที่เข้าร่วมสัมมนาต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

 

 

 

รับสมัครจำนวนจำกัด 40 ท่าน (สงวนสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 1 คนต่อ 1 สถานประกอบกิจการ)

 

  รุ่นที่ 1     วันที่ 10 มีนาคม 2565    ณ  โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์

    

[ ภาพกิจกรรมสัมมนารุ่นที่ 1 ]

 

  รุ่นที่ 2     วันที่ 7 เมษายน 2565    ณ  โรงแรม แคนทารี โคราช  จ.นครราชสีมา

    

[ ภาพกิจกรรมสัมมนารุ่นที่ 2 ]

 

  รุ่นที่ 3     วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    ณ โรงแรมแคนทารี บางปะกง จ.ชลบุรี

    

[ ภาพกิจกรรมสัมมนารุ่นที่ 3 ]

สอบถามเพิ่มเติม