สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดการจัดสัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์อันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique : JSA)" เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และวิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงานในเชิงป้องกันให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติได้จริง  โดยสถาบันฯ กำหนดให้มีการจัดสัมมนา รวมจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 40 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

 รุ่น

 
วันที่/สถานที่ /จังหวัด
ลงทะเบียนแจ้งชื่อ ดูรายชื่อ ประกาศรายชื่อ       
             

รุ่นที่ 1

 
 • 4 ธันวาคม 2563
  โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

   
             

รุ่นที่ 2

 
 • 24 ธันวาคม 2563
  โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
             

รุ่นที่ 3

 
 • 8 มกราคม 2564
  โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

 

 
             

รุ่นที่ 4

 
 • 15 มกราคม 2564
  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

วิทยากร  นายพฤทธ์ฤทธิ์  เลิศลีลากิจจา   รองผู้อำนวยการ สสปท.

 

ขั้นตอนการสมัครสัมมนา

 1. กดลิงก์จาก ลงทะเบียนแจ้งชื่อ โดยเลือกรุ่นที่ต้องการในตารางด้านบน (จำกัดสิทธิ์สถานประกอบกิจการ  1 แห่ง/1 คน ) 

 2. สสปท.จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (รุ่นละไม่เกิน 40 คน) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครลำดับแรกก่อน

 3. สสปท. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาในแต่ละรุ่น ก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ที่เว็บไซต์ www.tosh.or.th หากต้องการยกเลิกหรือสละสิทธิ์ให้ติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันสัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 

 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

 • โทรศัพท์ 0 2448 9111 (คุณศุภชัย แสงพวง)

ตัวอย่างกำหนดการสัมมนา

หัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์อันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique: JSA)”

 8.00 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

 9.00 – 10.30 น.

การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Job safety analysis (JSA)

การนำไปใช้ประโยชน์จากการรายงาน Job safety analysis (JSA)

 10.30 – 12.00 น.

การชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี Job safety analysis (JSA)

 13.00 – 16.00 น.

Work Shop การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี Job safety analysis (JSA)

หมายเหตุ          

 • อาหารว่าง เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น.

 • อาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.