สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดการจัดอบรมในหัวข้อ “การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง” (Work at Height Safely) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึก พฤติกรรมในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยสถาบันฯ กำหนดให้มีการจัดอบรม รวมจำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน

            สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)   จึงขอเชิญท่านพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้างสถานประกอบกิจการหรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คน เข้ารับการอบรมในหัวข้อดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม   ได้รับใบประกาศเข้ารับการอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม

 

 รุ่น

 
วันที่/สถานที่ /จังหวัด
ลงทะเบียนแจ้งชื่อ ดูรายชื่อ ประกาศรายชื่อ       
             

รุ่นที่ ๑

 
 • ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
  โรงแรมแคนทารี่ 304
  จังหวัดปราจีนบุรี
   
             

รุ่นที่ ๒

 
 • ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
  โรงแรมแคนทารี ฮิลส์
  จังหวัดเชียงใหม่
   
             

รุ่นที่ ๓

 

(เลื่อนไปไม่มีกำหนด)

 • ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
  โรงแรมแคนทารี่ เบย์ ศรีราชา
  จังหวัดชลบุรี

 


[ปิดรับสมัคร]
   
             

รุ่นที่ ๔

 

(เลื่อนไปไม่มีกำหนด)

 • ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

[ปิดรับสมัคร]

   

 

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

 1. กดลิงก์จาก ลงทะเบียนแจ้งชื่ออบรม โดยเลือกรุ่นที่ต้องการในตารางด้านบน (จำกัดสิทธิ์สถานประกอบกิจการ  ๑ แห่ง/๑ คน ) 

 2. สสปท.จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (รุ่นละไม่เกิน ๔๐ คน) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครลำดับแรกก่อน

 3. สสปท. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ที่เว็บไซต์ www.tosh.or.th หากต้องการยกเลิกหรือสละสิทธิ์ให้ติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันจัดอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน

 4. สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามประกาศรายชื่อ ให้ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม และมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันแรกของการอบรม

 

 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการ 

 

 ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

 • โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๕ ๒๓๘๓ - ๘๔ , ๐๖๑ ๔๒๐ ๑๓๗๓ (คุณศุภชัย แสงพวง)

 • โทรสาร ๐ ๒๘๘๕ ๒๓๘๖