ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  (องค์การมหาชน)  โดย ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา กำหนดจัดฝึกอบรม หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”  เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องราชันย์ ชั้น ๕ โรงแรมสยามออเรียนทัล ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา       

             ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวม จำนวน ๓ ท่าน เข้ารับการอบรมหัวข้อดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ท่านจะต้องเบิกจากต้นสังกัด พร้อมทั้งส่งแบบตอบรับและสำเนาบัตรประชาชนทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรสารหมายเลข ๐๗๔ ๕๕๙ ๔๘๑  ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ทาง www.tosh.or.th  ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

  

 

หมายเหตุ    

กรุณาส่งแบบตอบรับทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน  ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๒  โทรสาร ๐๗๔ ๕๕๙ ๔๘๑ หรือติดต่อสอบถาม ๐๗๔ ๕๕๙ ๔๘๐

 

 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ/กำหนดการและแบบตอบรับ   [ปิดรับสมัคร]

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑ (รายชื่อสำรองจำนวน ๒๐ คน)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา 

  • งานส่งเสริมฯ

  • โทร.๐๗๔ ๕๕๙ ๔๘๐