This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  กำหนดการจัดอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย” (Confined Space Technique) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึก พฤติกรรมในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดย กำหนดให้มีการจัดอบรมรวมจำนวน ๔ รุ่น รุ่นละไม่เกิน ๔๐ คน 

            สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)   จึงขอเชิญท่านพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้างสถานประกอบกิจการหรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คน เข้ารับการอบรมในหัวข้อดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม   ได้รับใบประกาศเข้ารับการอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม

 

 รุ่น

 
วันที่/สถานที่ /จังหวัด
ลงทะเบียนแจ้งชื่อ ดูรายชื่อ ประกาศรายชื่อ       
             

รุ่นที่ ๑

 
 • ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 • โรงแรมแคนทารี่ เบย์

 • จังหวัดระยอง

[
ปิดรับสมัคร]
   
             

รุ่นที่ ๒

 
 • ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

 • โรงแรมแคนทารี่ โคราช 

 • จังหวัดนครราชสีมา
   
             

รุ่นที่ ๓

 
 • ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
  (เลื่อนวันอบรม)


โรงแรมรอยัล ริเวอร์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร


[ปิดรับสมัคร]
   
             

รุ่นที่ ๔

 
 • ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(เลื่อนไปไม่มีกำหนด)

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี


[ปิดรับสมัคร]
   

 

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

 1. กดลิงก์จาก ลงทะเบียนแจ้งชื่ออบรม โดยเลือกรุ่นที่ต้องการในตารางด้านบน (จำกัดสิทธิ์สถานประกอบกิจการ  ๑ แห่ง/๑ คน ) สสปท.จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (รุ่นละไม่เกิน ๔๐ คน)

 2. สสปท.จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (รุ่นละไม่เกิน ๔๐ คน) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครลำดับแรกก่อน

 3. สสปท. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ที่เว็บไซต์ www.tosh.or.th หากต้องการยกเลิกหรือสละสิทธิ์ให้ติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันจัดอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน

 4. สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามประกาศรายชื่อ ให้ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม และมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันแรกของการอบรม

 

 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการ 

 

 ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

 • โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๕ ๒๓๘๓ - ๘๔ , ๐๖๑ ๔๒๐ ๑๓๗๓ (คุณศุภชัย แสงพวง)

 • โทรสาร ๐ ๒๘๘๕ ๒๓๘๖