This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

หลักสูตรฝึกอบรม

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญสมัครอบรมหัวข้อ การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง (Work at Height Safely) 28 ตุลาคม 2562 ฮิต: 7713
ขอเชิญฝึกอบรมหัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” 25 ตุลาคม 2562 ฮิต: 3488
ขอเชิญฝึกอบรม หัวข้อ “มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” 25 ตุลาคม 2562 ฮิต: 2893
ขอเชิญสมัครอบรมหัวข้อ “เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย” (Confined Space Technique) 24 ตุลาคม 2562 ฮิต: 8720
(สมัครฟรี) ขอเชิญผู้สนใจสมัครอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” 26 สิงหาคม 2562 ฮิต: 9206
ขอเชิญสมัครอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” จำนวน ๒ รุ่น 15 พฤษภาคม 2562 ฮิต: 7291
ขอเชิญสมัครอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” จำนวน ๔ รุ่น 01 เมษายน 2562 ฮิต: 9794
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหัวข้อ “กรณีศึกษาและการป้องกันอุบัติเหตุ จากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ” 28 มีนาคม 2562 ฮิต: 25527
ขอเชิญอบรมหัวข้อ "การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย" 03 ธันวาคม 2561 ฮิต: 3812
ขอเชิญสมัครฝึกอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (สมัครฟรี) 18 กันยายน 2561 ฮิต: 7765
หลักสูตรอบรมการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๑ 16 มิถุนายน 2561 ฮิต: 10147
ขอเชิญอบรมการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน 11 ตุลาคม 2560 ฮิต: 19726