This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2565 16:54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และกําหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการจัดทํามาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ประจําปี 2565 จํานวน 1 อัตรา

ผู้เข้าชม 278 ครั้ง