This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วันพฤหัสบดี, 05 พฤษภาคม 2565 15:04

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และกําหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (กิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ : Thailand Safe at Work) จํานวน 1 อัตรา

ผู้เข้าชม 284 ครั้ง