พัฒนาองค์ความรู้และประเมินประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยฯ

       มุ่งเน้นสื่อการอบรมและการสอนที่ทันสมัย เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน ที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัย ในรูปแบบออนไลน์ และคู่มือดิจิตอล เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านความปลอดภัยฯ ให้มีความทันสมัย   ทั้งนี้นักศึกษาด้านความปลอดภัยฯ ในมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค และระดับวิชาชีพ และพนักงานในสถานประกอบกิจการ นอกเหนือจากการอบรมในรูปแบบเดิมแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถรับการเรียนรู้ด้วยตนเองการได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรของ สสปท. นอกเหนือจากหลักสูตรตามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่กำหนดไว้ โดย สสปท. จะทำหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพในการฝึกอบรมเป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อให้มีความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 

กิจกรรมงานอบรม