This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

      เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งการพัฒนาข้อมูลสถิตินี้ สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ หาแนวโน้ม และจัดอันดับการจัดการความเสี่ยง ทำให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญและมีผลในเชิงนโยบายตั้งแต่ระดับสถานประกอบกิจการไปจนถึงระดับประเทศโดยมีกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้

  • รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและโรคจากการทำงาน จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในเชิงวิชาการ

  • รวบรวมข้อมูลการสูญเสียในด้านแรงงาน และด้านเศรษฐศาสตร์

  • แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติทั้งในเชิงเปรียบเทียบ และแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บป่วยโรคจากการทำงานการสูญเสียในด้านแรงงาน และด้านเศรษฐศาสตร์ โดยจำแนกเป็น เพศ อายุ ประเภทและขนาดของสถานประกอบกิจการ เป็นต้น