This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111
Shadow
Slider

ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงป้องกัน

      สสปท. เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีการพัฒนาความรู้และจิตสำนึกที่ดี ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี  โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนักด้านความปลอดภัยให้กับแรงงานและประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย