สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จะให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการของสำนักบริการวิชาการ

  • การดำเนินงานด้านความปลอดภัย ด้วยมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  • การให้บริการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ

  • การให้บริการอบรม (In-house Training)

  • การให้บริการตรวจวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการทำงาน (ความร้อน แสงสว่าง และเสียง)

  • การให้บริการตรวจวัดทางด้านห้องปฏิบัติการเคมี