This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

  

บทบัญญัติของกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยตาม มาตรา 7  มาตรา 9  และมาตรา 11  โดยยึดหลักว่า  "รัฐรู้อย่างไร ประชาชนรู้อย่างนั้น และเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น"

        พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รู้ (Right to know) ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานของรัฐผู้ครอบครอง ข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้แก่ประชาชนตามวิธีที่กำหนด และกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย หรืออาจไม่เปิดเผยและให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น


         ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามประเภท มาตรา 7 มาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเรียกใช้ข้อมูล  นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขอ สสปท. ทั้งนี้บุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ และติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน
  2. เพื่อส่งเสริมการให้ประชาชนได้ทราบสิทธิและพิทักษ์สิทธิ์ของตนเองตามครรลองของกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในครอบครองของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  และทางเว็บไซต์
  3. เพื่อแสดงความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 

การให้บริการ

  • อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ช้้น 2
  • เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันและเวลาราชการ
  • โทรศัพท์ 0 2448 9111

 

 

มาตรา 7

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 

มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

 

มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งหนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ

 

มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

มาตรา 9

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

 

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

 

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

 

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

 

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

 

 

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 

 

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

 

 

มาตรา 9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิคส์