This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

  

   

  คณะกรรมการศูนย์ฯ 

     
   

  คู่มือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     
   

   กิจกรรม

     
   

   สื่อประชาสัมพันธ์

     
 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     
 

   ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส

 

   

 

     ติดต่อเรา

       โทร : ๐๒ ๔๔๘ ๙๑๑๑       อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 


 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

    ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ๒๕๖๑   ณ ห้องประชุมสถาบันฯ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง  กระบวนการ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑