หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ส่วนบริหารการคลัง ได้แก่ งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุและอาคารสถานที่

  • ส่วนบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานทรัพยากรบุคคล งานกฎหมาย และงานสารบรรณและธุรการ 

  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ