ข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

1. ข้อมูลระเบียน

  ชื่อ   ดาวน์โหลดไฟล์
   
  1. ข้อมูลรายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ     

 

2. ข้อมูลสถิติ  

  ชื่อ    ดาวน์โหลดไฟล์
   
  1. ข้อมูลจำนวนสถานประกอบกิจการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบกิจการ ปี 2563-2564     
  2. ข้อมูลจำนวนสถานประกอบกิจการ จำแนกตามประเภทของสถานประกอบกิจการ ปี 2563-2564     
  3. ข้อมูลจำนวนสถานประกอบกิจการ จำแนกตามขนาดและประเภทของสถานประกอบกิจการ ปี 2563-2564