ข้อมูลโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. ข้อมูลระเบียน

  ชื่อ    ดาวน์โหลดไฟล์
  1. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ

 

2. ข้อมูลสถิติ  

  ชื่อ    ดาวน์โหลดไฟล์
1. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม จำแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ
2. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม จำแนกตามภูมิภาค
3. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม จำแนกตามประเภทของสถานประกอบกิจการ
4. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม จำแนกตามระดับรางวัลที่ได้รับ

 

3. ข้อมูลหลากหลายประเภท

  ชื่อ    ดาวน์โหลดไฟล์
1. วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผล
2. งบประมาณการดำเนินงาน
3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบกิจการ
4. แบบฟอร์มการรับสมัคร
5. แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
6. เอกสารประชาสัมพันธ์