ข้อมูลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

1. ข้อมูลระเบียน

  รหัสชุดข้อมูลตามที่กำหนดใน    ชื่อ    รายละเอียด   ดาวน์โหลดไฟล์
       
  dataset_61_01   ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล2561   ข้อมูลของสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการประกาศเกียรติคุณ
  dataset_61_01   ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล2562   ข้อมูลของสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการประกาศเกียรติคุณ
  dataset_61_01   ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล2563   ข้อมูลของสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการประกาศเกียรติคุณ
  dataset_61_01   ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล2564   ข้อมูลของสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการประกาศเกียรติคุณ

 

2. ข้อมูลสถิติ  

  รหัสชุดข้อมูลตามที่กำหนดใน    ชื่อ    รายละเอียด   ดาวน์โหลดไฟล์
       
  dataset_41_01   ข้อมูลจำนวนของสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม   จำนวนของสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตามปี     
  dataset_41_02   ข้อมูลสถิติของจำนวนการรสมัครเข้าร่วมกิจกรรม   สถิติของสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบสัดส่วนจำแนกขนาด และปี     
  dataset_52_01   ข้อมูลจำนวนสถานประกอบกิจการจำแนกระดับ ต้น, ระดับทองแดง, ระดับเงิน, ระดับทอง, ระดับแพลทินั่ม   จำนวนของสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการประกาศเกียรติคุณ จำแนกตามระดับ     

 

3. ข้อมูลประเภทอื่นๆ 

  รหัสชุดข้อมูลตามที่กำหนดใน    ชื่อ    รายละเอียด   ดาวน์โหลดไฟล์
       
  dataset_11_01   วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผลของการจัดทำโครงการ Zero   วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผลของการจัดทำโครงการที่แสดงรายละเอียดให้เห็นถึงความเป็นมา แนวทางการดำเนินงาน วิธีการวัดและประเมินผล   
  dataset_11_02   งบประมาณการดำเนินงาน   งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม     
  dataset_12_01   หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ Zero Acident Campaign 2021   ข้อกำหนดหรือวิธีการของกิจกรรมเพื่อบ่งบอกให้ทราบถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
  dataset_12_02   หลักการจัดเตรียมเอกสารเข้าร่วมโครงการ Zero Acident Campaign 2021   ขั้นตอนและวิธีการที่แนะนำสำหรับการจัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร   
  dataset_12_03   แบบฟอร์ม Zero 1  ตารางสรุปชั่วโมงการทำงาน   แบบฟอร์ม Zero 1 หมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้น เพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงาน  
  dataset_12_04   แบบฟอร์ม Zero 2 หนังสือรับรองด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง   แบบฟอร์ม Zero 2 หมายถึง หนังสือรับรองของนายจ้างและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับรองด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง   
  dataset_12_05   แบบฟอร์ม Zero 3 หนังสือรับรองลูกจ้างที่ประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการและสาขาอื่นๆ   แบบฟอร์ม Zero 3 หมายถึง หนังสือรับรองจากนายจ้าง กรณีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน ณ สาขาอื่น   
  dataset_21_01   เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ   การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม